Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
47 lines (33 sloc) 2.45 KB

FuzzyLogic

English

Strategic planning and profit / loss estimation for institutions by using fuzzy logic method.

Membership Functions

Criteria: Population of the province, proximity of the center to the center, land price, land size.

 • The more the population of the province the better,
 • The closeness to the center of the present arsenal is the better,
 • The less the price of the plot the better,
 • The ideal size of the forest is worse as 2500 square meters get away from this value.

According to these criteria, the scores are between 0-10. 0 is the worst, 10 is the best score.

 • A City, with a population of 30,000, the distance to the center of the park is 3km, the land price is 2,000,000 TL and 1800 square meters.
 • B City, with a population of 190,000, the distance from the center of the park is 1 km, the land price is 1.000.000 TL and 3000 square meters.
 • C City, with a population of 90,000, the distance to the center of the forest is 3 km, the land price is 3,000,000 TL and 2450 square meters.

Rules: alt text

Türkçe

Bulanık mantık metodu kullanarak kurumlar için stratejik planlama ve kâr / zarar tahmini.

Üyelik Fonksiyonları

Kriterler : İlin nüfusu, arsanın merkeze yakınlığı, arsa fiyatı, arsa büyüklüğü.

 • İlin nüfusü ne kadar fazla ise o kadar iyi,
 • ildeki arsanın merkeze yakınlığı ne kadar az ise o kadar iyi,
 • arsa fiyatı ne kadar az ise o kadar iyi,
 • arsanın ideal büyüklüğü 2500 metrekare bu değerden uzaklaştıkça kötü.

Bu kriterlere göre iller 0-10 arası puan almaktadır. 0 en kötü, 10 en iyi puan olarak baz alınmaktadır.

 • A İli, 30.000 nüfuslu, arsanın merkeze uzaklığı 3km mesafe, arsa fiyatı 2.000.000 TL ve 1800 metrekare.
 • B İli, 190.000 nüfuslu, arsanın merkeze uzaklığı 1 km mesafe, arsa fiyatı 1.000.000 TL ve 3000 metrekare.
 • C İli, 90.000 nüfuslu, arsanın merkeze uzaklığı 3 km mesafe, arsa fiyatı 3.000.000 TL ve 2450 metrekare.

Tanımlı Kurallar: alt text

Screenshots / Ekran Görüntüleri

alt text alt text alt text

You can’t perform that action at this time.