Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
basic http functionality in node
JavaScript
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
.idea
lib
README.md
npm-debug.log
package.json

README.md

extend

  var extend = require('extend');
  var http = require('http');

  http.createServer( extend.listener ).listen(1337);

metody:

extend.paths (url,function)

 • url - url jak '/' dla czystego adresu.
 • function - arguments: [url.parse(req.url)], this wskazuje na response, this.request dla zapytania.

użycie:

  extend.paths('/',function( data, response){
    console.log(data);  //--> url.query(dla GET) lub form ( object , node-formidable patrz: node-formidable https://github.com/blackhunter/node-formidable)
    // this.res == response
    // this.res.req == request
    this.write('hello'); //standardowe metody
    this.end();
  });

extend.cookie (name,options)

 • name - identyfikator szablonu
 • options - {}
  • path - ścieżka '/'
  • domain - domena
  • http - true albo false
  • object - true albo false, parse JSON
  • secure - zabezpieczenie, wartość klucza szyfrującego
  • expire - czas ważności

nowe metody argumentu response

getC jak getCookie, ciasteczka są szyfrowane o ile wstawimy klucz w opcjach szablonu options.secure

response.getC (name)

 • name - identyfikator szablonu

response.setC (name,data)

 • name - identyfikator szablonu
 • data - dane będące zawarte w ciasteczkach

response.format (ext)

 • ext - rozszerzenie wiadomości.
  html: 'text/html',
  txt: 'text/plain',
  css: 'text/css',
  csv: 'text/csv',
  rss: 'application/rss+xml',
  xml: 'application/xml',
  js: 'application/javascript',
  json: 'application/json'

response.error (num[,msg])

 • num - wartość błędu jak: 404, 530, ...
 • msg - opcjonalny tekst

w przypadku błędu headers są kasowane o ile nie zostały wysłane, a funcja sprawdza czy istnieje extend.paths ('/error/404). Innaczej zostaje wysłana wiadomość tekstowa domyślna lub wskazana w argumenicie, argument jest również przekazywany jako jedyny do extend.paths()

response.cache (fun,pub)

 • fun - identyfikator, jeżeli typu Date określa wartość nagłówka 'Last-Modified' innaczej 'ETag'
 • pub - jeżeli true, publiczny
Something went wrong with that request. Please try again.