Prototype voor datainvoer van OV abonnementen in Nederland
Python HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

OVAbo

Prototype voor datainvoer van OV abonnementen in Nederland. Met ondersteuning van DOVA/NOVB ten behoeve van het beslissingsondersteunend systeem (BOS).

Welkomscherm

Bekijk alle screenshots in docs/screenshots

Licentie

AGPLv3, zie LICENSE. Bij het aanbieden van deze applicatie als dienst of anders, moet een link naar de (aangepaste) broncode beschikbaar zijn.

Installatie

  1. Vereist: python 2.x of hoger, Bower
  2. pip install -r requirements.txt
  3. cd ovabo/static gevolgd door bower install
  4. Voor demo doeleinden kan de server opgestart worden via python manage.py runserver, de applicatie is vervolgens via http://localhost:8000/admin/ te gebruiken.

Beheerhandleiding

Data dump

python manage.py dumpdata -e sessions -e admin -e contenttypes -e auth.Permission > data.json

Data laden

python manage.py dumpdata data.json

Kijk voor overige functies op http://localhost:8000/admin/