No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
CNAME
README.md
_config.yml

README.md

LeoJeLy

Bu sayfa bir önizleme sayfasıdır.

Tıkladığınız her şey log altına alınmaktadır. Yanlış işler yapmayınız. Şuanda bulunduğunuz leojely.design bu günden sonra yayın hayatına kapanmıştır. Başka soru ?

LeoJeLy

Hala buradaysan birşeyler arıyorsun demektir. Eğer gerçekten birşeyler lazımsa skype: leojely.

Artık bu sayfa kullanılmamaktadır.