Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 7dcbaca49b
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

65 lines (43 sloc) 5.236 kB
= Git Magic =
Ben Lynn
Tháng Tám, 2007
== Lời nói đầu ==
http://git.or.cz/[Git] là công cụ quản lý mã nguồn vạn năng. Đây là một công cụ quản lý mã nguồn tin cậy, ổn định, đa dụng và cực kỳ mềm dẻo và chính sự mềm dẻo của Git làm cho việc học nó trở nên khó khăn, tất nhiên là không nói đến những người đã tạo ra nó.
Theo quan sát của Arthur C. Clarke, bất kể công nghệ tiên tiến nào cũng không thể phân biệt rạch ròi là nó có kỳ diệu hay không. Đây cũng là cách hay đề đề cập đến Git: những người mới sử dụng không cần quan tâm đến bên trong Git làm việc như thế nào mà hãy xem khả năng thần kỳ của nó như là một điệu gizmo có thể làm những người coi nó là bạn sửng sốt và làm điên đầu những người đối lập.
Thay vì đi sâu vào chi tiết, chúng tôi đưa ra phác thảo cách làm việc của các hiệu ứng chuyên biệt. Sau khi sử dụng lặp lại nhiều lần, từ từ bạn sẽ hiểu từng mẹo một và thực hiện được những việc mà mình muốn làm.
.Bản dịch
- link:/\~blynn/gitmagic/intl/zh_cn/[Tiếng Trung Giản thể]: dịch bởi JunJie, Meng và JiangWei. Đã chuyển đổi sang: link:/~blynn/gitmagic/intl/zh_tw/[Tiếng Trung Phồn thể] thông qua lệnh +cconv -f UTF8-CN -t UTF8-TW+.
- link:/~blynn/gitmagic/intl/fr/[Tiếng Pháp]: dịch bởi Alexandre Garel; và đồng thời được xuất bản tại http://tutoriels.itaapy.com/[itaapy].
- link:/~blynn/gitmagic/intl/de/[Tiếng Đức]: dịch bởi Benjamin Bellee và Armin Stebich. Armin ; và đồng thời xuất bản http://gitmagic.lordofbikes.de/[bản dịch tiếng Đức trên website của chính mình].
- http://www.slideshare.net/slide_user/magia-git[Tiếng Bồ Đào Nha]: dịch bởi Leonardo Siqueira Rodrigues [http://www.slideshare.net/slide_user/magia-git-verso-odt[định dạng ODT]].
- link:/~blynn/gitmagic/intl/ru/[Tiếng Nga]: dịch bởi Tikhon Tarnavsky, Mikhail Dymskov và một số người khác.
- link:/~blynn/gitmagic/intl/es/[Tiếng Tây Ban Nha]: dịch bởi Rodrigo Toledo và Ariset Llerena Tapia.
- link:/~blynn/gitmagic/intl/vi/[Tiếng Việt]: dịch bởi Trần Ngọc Quân và đồng thời xuất bản bản dịch này trên http://vnwildman.users.sourceforge.net/gitmagic/[trang Web cá nhân của mình].
.Các định dạng khác
- link:book.html[Trang web đơn]: định dạng HTML đơn giản, không định dạng bằng CSS.
- link:book.pdf[Định dạng PDF]: thuận tiện cho việc in ấn.
- http://packages.debian.org/gitmagic[Gói dành cho Debian], http://packages.ubuntu.com/gitmagic[gói dành cho Ubuntu]: tải về đĩa cứng từ các địa chỉ này. Tiện lợi http://csdcf.stanford.edu/status/[khi máy chủ này không kết nối mạng hay không hoạt động].
- http://www.amazon.com/Git-Magic-Ben-Lynn/dp/1451523343/[Sách giấy [Amazon.com]]: 64 trang, 15.24cm x 22.86cm, đen trắng. Rất tiện sử dụng vì chẳng cần đến điện.
=== Lời cảm ơn! ===
Tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã dịch quyển sách này.
Tôi rất cảm kích vì có được số lượng độc giả rộng lớn có được bởi những người
đã được nêu tên ở trên.
Dustin Sallings, Alberto Bertogli, James Cameron, Douglas Livingstone, Michael Budde, Richard Albury, Tarmigan, Derek Mahar, Frode Aannevik, Keith Rarick, Andy Somerville, Ralf Recker, Øyvind A. Holm, Miklos Vajna, Sébastien Hinderer, Thomas Miedema, Joe Malin, Tyler Breisacher, Sonia Hamilton, Julian Haagsma, Romain Lespinasse, Sergey Litvinov, Oliver Ferrigni, David Toca, và Сергей Сергеев đã đóng góp trong việc sửa chữa và cải tiến nội dung.
François Marier đã bảo trì gói Debian do Daniel
Baumann khởi xướng.
John Hinnegan đã mua tên miền http://www.gitmagic.com/[gitmagic.com].
Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ và sự tán dương của các bạn. Tôi muốn
trích dẫn những lời đó ra đây, nhưng làm như thế có vẻ hơi lố bịch, tự cao tự đại.
Nếu tôi có sai sót gì, xin hãy thông tin hay gửi bản vá cho tôi!
=== Giấy phép sử dụng ===
Hướng dẫn này được phát hành dựa trên http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html[Giấy Ghép Công phiên bản 3]. Đương nhiên, nội dung của quyển sách được quản lý bằng Git,
và bạn có thể dễ dàng có được nó bằng cách gõ:
$ git clone git://repo.or.cz/gitmagic.git # Tạo ra thư mục "gitmagic".
hay từ các máy chủ khác:
$ git clone git://github.com/blynn/gitmagic.git
$ git clone git://gitorious.org/gitmagic/mainline.git
$ git clone https://code.google.com/p/gitmagic/
$ git clone git://git.assembla.com/gitmagic.git
$ git clone git@bitbucket.org:blynn/gitmagic.git
GitHub, Assembla, và Bitbucket có hỗ trợ các kho có tính riêng tư, hai địa chỉ còn lại
là miễn phí.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.