Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (24 sloc) 1.76 KB
== Phụ lục B: Dịch cuốn sách này ==
Tôi khuyến nghị các bạn làm theo các bước sau để thực hiện việc dịch thuật,
làm như vậy thì các đoạn kịch bản của tôi có thể
nhanh chóng tạo ra các tài liệu ở định dạng HTML và PDF,
và tất cả các bản dịch có thể ở trong cùng một kho chứa.
Lấy một bản sao của mã nguồn, sau đó tạo một thư mục tương ứng với ngôn ngữ bạn dịch http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry[language's IETF tag]: xem tại
http://www.w3.org/International/articles/language-tags/Overview.en.php[the W3C article on internationalization].
Ví dụ, tiếng Anh là "en", Nhật là "ja", tiếng Trung Quốc Phồn thể là "zh-Hant".
Trong thư mục mới đó, và dịch tập tin +txt+ từ thư mục con "en".
Một ví dụ cụ thể là để dịch phần hướng dẫn này thành ngôn ngữ http://en.wikipedia.org/wiki/Klingon_language[Klingon], bạn hãy gõ vào:
$ git clone git://repo.or.cz/gitmagic.git
$ cd gitmagic
$ mkdir tlh # "tlh" là mã ngôn ngữ IETF dành cho Klingon.
$ cd tlh
$ cp ../en/intro.txt .
$ edit intro.txt # Dịch tập tin này.
và cứ như thế cho những tập tin còn lại.
Chỉnh sửa lại Makefile và thêm mã ngôn ngữ cho biến `TRANSLATIONS`.
Bạn có thể xem thử kết quả công việc của mình như sau:
$ make tlh
$ firefox book-tlh/index.html
Hãy chuyển giao công việc của bạn thường xuyên, và cho tôi biết khi nào thì chúng sẵn sàng để sử dụng.
GitHub.com có giao diện thuận lợi như sau: rẽ nhánh dự án "gitmagic",
'push' các thay đổi của bạn lên, sau đó thông báo với tôi để tôi trộn.