Permalink
Browse files

Merge https://github.com/vnwildman/gitmagic

  • Loading branch information...
2 parents e2b0159 + 7d98fae commit a0c0402a4491587e20b7592d94f9060a3f2b8ed4 @blynn committed Apr 30, 2012
Showing with 12 additions and 14 deletions.
  1. +4 −4 vi/clone.txt
  2. +8 −10 vi/preface.txt
View
@@ -31,7 +31,7 @@ Trên máy chủ trung tâm, khởi tạo 'kho bare' ở một thư mục nào
$ mkdir proj.git
$ cd proj.git
- $ git init --bare
+ $ git --bare init
$ touch proj.git/git-daemon-export-ok
Khởi động dịch vụ Git daemon nếu cần:
@@ -112,7 +112,7 @@ Tuy nhiên, ngoài trường hợp này ra, chúng ta còn nản lòng với vi
Tóm lại, khi bạn học Git, chỉ push khi đích là kho thuần; nếu không thì dùng pull.
-=== Rẽ Nhánh một Dự Án ===
+=== Rẽ nhánh một dự án ===
Bạn chán ngấy cách mà dự án mà bạn đang làm việc chạy? Bạn nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế? Thế thì trên máy chủ của mình:
@@ -124,7 +124,7 @@ Từ bây giờ trở đi, bạn có thể trộn các sự thay đổi từ d
$ git pull
-=== Sao Lưu Không Giới Hạn ===
+=== Sao lưu không giới hạn ===
Bạn muốn lưu trữ dự án của mình ở nhiều nơi khác nhau ư? Nếu dự án của bạn có nhiều người cùng phát triển, bạn không cần phải làm gì cả! Mỗi một bản sao đều đồng thời có tác dụng như một bản sao lưu dự phòng. Mỗi bản sao không chỉ lưu trạng thái hiện hành mà toàn bộ lịch sử trong dự án. Nhờ có giá trị băm bằng mật mã, nếu bản sao của người nào đó bị hỏng, nó sẽ được phát hiện ngay sau khi họ liên lạc với những người khác.
@@ -147,7 +147,7 @@ và pull các thay đỏi từ một bản sao khác:
$ git pull /the/other/clone HEAD
-=== Song Hành cùng các hệ thống SCM khác ===
+=== Song hành cùng các hệ thống SCM khác ===
Bạn đang làm việc cho một dự án có sử dụng hệ thống quản lý mã nguồn cũ, và bạn lại muốn sử dụng Git? Thế thì hãy khởi tạo kho chứa Git trong thư mục bạn đang làm việc:
View
@@ -33,24 +33,18 @@ Tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã dịch quyển sách nà
Tôi rất cảm kích vì có được số lượng độc giả rộng lớn có được bởi những người
đã được nêu tên ở trên.
-Dustin Sallings, Alberto Bertogli, James Cameron, Douglas Livingstone, Michael Budde, Richard Albury, Tarmigan, Derek Mahar, Frode Aannevik, Keith Rarick, Andy Somerville, Ralf Recker, Øyvind A. Holm, Miklos Vajna, Sébastien Hinderer, Thomas Miedema, Joe Malin, Tyler BreisacherSonia Hamilton đã đóng góp trong việc sửa chữa và cải tiến nội dung.
+Dustin Sallings, Alberto Bertogli, James Cameron, Douglas Livingstone, Michael Budde, Richard Albury, Tarmigan, Derek Mahar, Frode Aannevik, Keith Rarick, Andy Somerville, Ralf Recker, Øyvind A. Holm, Miklos Vajna, Sébastien Hinderer, Thomas Miedema, Joe Malin, Tyler Breisacher, Sonia Hamilton, Julian Haagsma, Romain Lespinasse, Sergey Litvinov, Oliver Ferrigni, David Toca, Сергей Сергеев và Joël Thieffry đã đóng góp trong việc sửa chữa và cải tiến nội dung.
François Marier đã bảo trì gói Debian do Daniel
Baumann khởi xướng.
+John Hinnegan đã mua tên miền http://www.gitmagic.com/[gitmagic.com].
+
Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ và sự tán dương của các bạn. Tôi muốn
trích dẫn những lời đó ra đây, nhưng làm như thế có vẻ hơi lố bịch, tự cao tự đại.
Nếu tôi có sai sót gì, xin hãy thông tin hay gửi bản vá cho tôi!
-*Nơi có dịch vụ Git miễn phí*: Những địa chỉ sau đây cho phép lưu trữ các dự án công cộng miễn phí.
-Trân thành cảm ơn các máy chủ đã lưu giữ bản hướng dẫn này.
-
- - http://repo.or.cz/[repo.or.cz]
- - http://gitorious.org/[Gitorious]
- - http://github.com/[GitHub] lưu giữ các dự án riêng có thu phí.
- - http://www.assembla.com/[Assembla]: lưu giữ các dự án riêng có thu phí, nhưng dù sao thì một gigabyte đầu tiên là miễn phí.
-
=== Giấy phép sử dụng ===
Hướng dẫn này được phát hành dựa trên http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html[Giấy Ghép Công phiên bản 3]. Đương nhiên, nội dung của quyển sách được quản lý bằng Git,
@@ -62,5 +56,9 @@ hay từ các máy chủ khác:
$ git clone git://github.com/blynn/gitmagic.git
$ git clone git://gitorious.org/gitmagic/mainline.git
+ $ git clone https://code.google.com/p/gitmagic/
$ git clone git://git.assembla.com/gitmagic.git
-
+ $ git clone git@bitbucket.org:blynn/gitmagic.git
+
+GitHub, Assembla, và Bitbucket có hỗ trợ các kho có tính riêng tư, hai địa chỉ còn lại
+là miễn phí.

0 comments on commit a0c0402

Please sign in to comment.