Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (11 sloc) 1.59 KB
layout title
guideline
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar doktoranduszaira vonatkozó tudnivalók.

(Az alábbi információkat 2015-ben ellenőriztük, azok a régi, hároméves képzési rendszerben voltak irányadók. Az új, négyéves képzési rendszerben tanulók kérjük tájékozódjanak a tárgyfelvétellel kapcsolatban.)

Dr. Levendovszky János dékánhelyettes úr közlése alapján a doktoranduszok az alábbi irányelvek alapján vehetnek fel szabadon válaszható tantárgyként olyan tantárgyakat, amelyek nem szerepelnek a doktoranduszi választható tantárgyak listájában:

  • Legfeljebb 10 kreditnyi, a listán nem szereplő tantárgy akkreditálható választható tárgyként.
  • A hallgató korábban teljesített plusz kreditjei közül lehetősége van tárgyak akkreditációjára. Ez csak az MSc képzés mellett teljesített tárgyakra vonatkozik, BSc képzésen teljesített tárgyak akkreditációja nem lehetséges. Példa: ha egy 4 féléves mérnök informatikus MSc képzésén az előírt 120 krediten felül teljesített tárgyakat, akkor azok akkreditációját kérvényezheti.
  • Nyári iskola (summer school) akkreditációjára is van lehetőség, ha arról ECTS igazolást állítottak ki.
  • Az egyes tárgyak akkreditációja egyéni elbírálás alapján történik. Az elbírálás fő irányelve, hogy a tárgy 1) tudományos jellegű legyen és 2) kapcsolódjon a doktorandusz kutatási munkájához.