Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (15 sloc) 564 Bytes
layout categories date title
post
news
2018-03-12
KJK tisztújítás - hoszabbítás

Kedves KJK Doktorandusz Hallgatók!

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Doktorandusz Tisztújítása a héten folytatódik, mivel egyenlőre a Szavazás nem érte el az érvényességhez szükséges küszöbszámot. Szavazataitokat a továbbiakban: 03. 12. Hétfőn 14-16 (EHK iroda K I.61.) 03. 13. Kedden 10-12 (EHK iroda K I.61.) 03. 14. Szerdán 10-12 (EHK iroda K I.61.) 03. 14. Szerdán 12-14 (ST épület)

Üdvözlettel: Szavazási Bizottság