Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (11 sloc) 456 Bytes
layout categories date title
post
news
2018-06-25
EDK Alapszabály

Kedves Doktorandusz Hallgatók!

A Szenátus 2018. június 25-én egyhangúlag megszavazta és jóváhagyta az Egyetemi Doktorandusz Képviselet új Alapszabályát és Működési rendjét. Az alapszabály az EHK honlapján, illetve itt (ASZ, M1) olvasható.

Üdvözlettel: BME EDK