Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (20 sloc) 1.44 KB
title subtitle category date
Fyzika
Naše škola
making
2019-05-28

Společně s Honzou Pipkem jsme tento školní rok (2018/2019) učili na základní školě "Naše škola" (Liteň) fyziku v osmém ročníku. Formát výuky je postaven na blocích, které vycházení cca jednou za měsíc. Naši studenti byli z fyziky tak nadšení, že požádali o zveřejnění pracovních listů.

 1. Měření délky / hmotnosti / objemu
 2. Čas a pohyb
 3. Síla
 4. Jednoduché stroje
 5. Teplo, teplota a vnitřní energie
 6. Mikrosvět a energie jader
 7. Optika a akustika a dodatek

Hlavní zdroje obrázků a inspirace (ostatní jsou typicky z Wikipedie):

 • Matin Macháček: Fyzika pro základní školy a víceleté gymnázia 6
 • Matin Macháček: Fyzika pro základní školy a víceleté gymnázia 8
 • Helena Benkovská, Jarmila Mulačová, Dana Šipulová: Hravá Fyzika, pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
 • Helena Benkovská, Jaroslava Brůnová, Pavla Schystalová, Dana Šipulová: Hravá Fyzika, pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
 • Matin Macháček: Encyklopedie fyziky, Mladá fronta, 1995
You can’t perform that action at this time.