Mobilappen för SVT Text TV-sajten texttv.nu utvecklas här.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
.gitignore
README.md
texttv.sublime-project

README.md

texttv.nu – en fin och bra mobilapp för SVT Text TV

Här bygger vi iOS appen för TextTV.nu.

Android-appen för SVT Text TV är också rätt så baserad på denna kod också.

Vill du göra appen bättre? Bidra med kod eller rapportera buggar eller skicka in förbättringsförslag.