Skip to content
Avatar
πŸ¦€
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’»
πŸ¦€
πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’»

Organizations

@EpicGames @NVIDIAGameWorks @rust-lang-ru @pd-rs
Block or Report

Block or report boozook

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Add an optional note:
Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse
boozook/README.md

About

System developer from Earth, made in 1985.

Creating software & games since 2000 and having fun as a software engineer, consultant, game developer & reverse-engineering enthusiast. OSS enthusiast. Fanatic of optimization of any processes.

Previously I've made various systems, software as well as games using following languages: Rust, Haxe, Python, ObjC++, Swift and Solidity, but these are just instruments - my job is a work on logic, algorithms, graphics and data using any languages.

During past years I was mostly writing decentralized systems mostly in Rust (yet before the first version πŸ¦€).

As a hobby I'm creating cross-platform remakes of great wonderful old games.

I love my family, LLVM, inline skating πŸ›Ό, bowling 🎳, carting 🏎, table tennis πŸ“, chess β™Ÿ, emoji πŸ€”, tons of ice cream 🍨, robots πŸ€–, books πŸ“š, macintosh ο£Ώ, demoscene, shaders, wisdom and clear usability.

Occupation

Currently I'm looking for interesting job now with 🌎 helpful interesting projects, mostly about mesh networks, distributed systems, compilers & static analyzers, and formal verification off-course.

CV with experience.

Pinned

 1. flipper0 Public

  Rust bindings for Flipper Zero FW

  Rust 18

 2. A barely functional, wildly incomplete and basically undocumented Rust crate whose aim is to let you write Games for the Playdate handheld gaming system in Rust.

  Rust 131 7

 3. SvgBob mdbook preprocessor which swaps code-blocks with neat SVG.

  Rust 44 7

 4. Orbcode Public archive

  Block-based code editor and compiler for Sphero robot. (not ready for release)

  Objective-C 1

 5. πŸš€ Pontem Parachain node with Move VM onboard.

  Move 72 62

 6. πŸ› οΈ Diem/Pontem Move package manager

  Rust 31 14

350 contributions in the last year

We're celebrating 100 million developers!
1 contribution on January 23, 2022 1 contribution on January 24, 2022 1 contribution on January 25, 2022 1 contribution on January 26, 2022 3 contributions on January 27, 2022 2 contributions on January 28, 2022 No contributions on January 29, 2022 No contributions on January 30, 2022 No contributions on January 31, 2022 No contributions on February 1, 2022 No contributions on February 2, 2022 1 contribution on February 3, 2022 3 contributions on February 4, 2022 1 contribution on February 5, 2022 No contributions on February 6, 2022 1 contribution on February 7, 2022 3 contributions on February 8, 2022 2 contributions on February 9, 2022 No contributions on February 10, 2022 No contributions on February 11, 2022 No contributions on February 12, 2022 No contributions on February 13, 2022 5 contributions on February 14, 2022 1 contribution on February 15, 2022 No contributions on February 16, 2022 46 contributions on February 17, 2022 3 contributions on February 18, 2022 No contributions on February 19, 2022 1 contribution on February 20, 2022 1 contribution on February 21, 2022 8 contributions on February 22, 2022 No contributions on February 23, 2022 No contributions on February 24, 2022 No contributions on February 25, 2022 No contributions on February 26, 2022 No contributions on February 27, 2022 No contributions on February 28, 2022 1 contribution on March 1, 2022 2 contributions on March 2, 2022 No contributions on March 3, 2022 No contributions on March 4, 2022 No contributions on March 5, 2022 No contributions on March 6, 2022 No contributions on March 7, 2022 No contributions on March 8, 2022 No contributions on March 9, 2022 1 contribution on March 10, 2022 No contributions on March 11, 2022 No contributions on March 12, 2022 No contributions on March 13, 2022 No contributions on March 14, 2022 No contributions on March 15, 2022 2 contributions on March 16, 2022 7 contributions on March 17, 2022 8 contributions on March 18, 2022 No contributions on March 19, 2022 5 contributions on March 20, 2022 1 contribution on March 21, 2022 1 contribution on March 22, 2022 11 contributions on March 23, 2022 4 contributions on March 24, 2022 No contributions on March 25, 2022 1 contribution on March 26, 2022 No contributions on March 27, 2022 No contributions on March 28, 2022 1 contribution on March 29, 2022 No contributions on March 30, 2022 4 contributions on March 31, 2022 No contributions on April 1, 2022 No contributions on April 2, 2022 No contributions on April 3, 2022 3 contributions on April 4, 2022 1 contribution on April 5, 2022 No contributions on April 6, 2022 No contributions on April 7, 2022 No contributions on April 8, 2022 1 contribution on April 9, 2022 No contributions on April 10, 2022 No contributions on April 11, 2022 2 contributions on April 12, 2022 1 contribution on April 13, 2022 No contributions on April 14, 2022 No contributions on April 15, 2022 No contributions on April 16, 2022 No contributions on April 17, 2022 No contributions on April 18, 2022 2 contributions on April 19, 2022 2 contributions on April 20, 2022 13 contributions on April 21, 2022 2 contributions on April 22, 2022 8 contributions on April 23, 2022 No contributions on April 24, 2022 3 contributions on April 25, 2022 No contributions on April 26, 2022 2 contributions on April 27, 2022 7 contributions on April 28, 2022 No contributions on April 29, 2022 1 contribution on April 30, 2022 No contributions on May 1, 2022 No contributions on May 2, 2022 No contributions on May 3, 2022 No contributions on May 4, 2022 No contributions on May 5, 2022 No contributions on May 6, 2022 No contributions on May 7, 2022 No contributions on May 8, 2022 No contributions on May 9, 2022 No contributions on May 10, 2022 No contributions on May 11, 2022 No contributions on May 12, 2022 No contributions on May 13, 2022 No contributions on May 14, 2022 No contributions on May 15, 2022 3 contributions on May 16, 2022 No contributions on May 17, 2022 No contributions on May 18, 2022 No contributions on May 19, 2022 No contributions on May 20, 2022 No contributions on May 21, 2022 No contributions on May 22, 2022 No contributions on May 23, 2022 No contributions on May 24, 2022 No contributions on May 25, 2022 No contributions on May 26, 2022 No contributions on May 27, 2022 No contributions on May 28, 2022 No contributions on May 29, 2022 No contributions on May 30, 2022 No contributions on May 31, 2022 No contributions on June 1, 2022 No contributions on June 2, 2022 No contributions on June 3, 2022 No contributions on June 4, 2022 No contributions on June 5, 2022 No contributions on June 6, 2022 No contributions on June 7, 2022 No contributions on June 8, 2022 No contributions on June 9, 2022 No contributions on June 10, 2022 No contributions on June 11, 2022 No contributions on June 12, 2022 No contributions on June 13, 2022 1 contribution on June 14, 2022 No contributions on June 15, 2022 No contributions on June 16, 2022 No contributions on June 17, 2022 No contributions on June 18, 2022 No contributions on June 19, 2022 No contributions on June 20, 2022 No contributions on June 21, 2022 No contributions on June 22, 2022 No contributions on June 23, 2022 No contributions on June 24, 2022 No contributions on June 25, 2022 No contributions on June 26, 2022 No contributions on June 27, 2022 No contributions on June 28, 2022 No contributions on June 29, 2022 No contributions on June 30, 2022 No contributions on July 1, 2022 No contributions on July 2, 2022 No contributions on July 3, 2022 No contributions on July 4, 2022 No contributions on July 5, 2022 No contributions on July 6, 2022 No contributions on July 7, 2022 No contributions on July 8, 2022 No contributions on July 9, 2022 No contributions on July 10, 2022 No contributions on July 11, 2022 No contributions on July 12, 2022 No contributions on July 13, 2022 No contributions on July 14, 2022 No contributions on July 15, 2022 No contributions on July 16, 2022 No contributions on July 17, 2022 No contributions on July 18, 2022 No contributions on July 19, 2022 No contributions on July 20, 2022 No contributions on July 21, 2022 No contributions on July 22, 2022 No contributions on July 23, 2022 No contributions on July 24, 2022 No contributions on July 25, 2022 No contributions on July 26, 2022 No contributions on July 27, 2022 No contributions on July 28, 2022 No contributions on July 29, 2022 No contributions on July 30, 2022 No contributions on July 31, 2022 No contributions on August 1, 2022 No contributions on August 2, 2022 No contributions on August 3, 2022 No contributions on August 4, 2022 No contributions on August 5, 2022 No contributions on August 6, 2022 No contributions on August 7, 2022 No contributions on August 8, 2022 No contributions on August 9, 2022 No contributions on August 10, 2022 No contributions on August 11, 2022 No contributions on August 12, 2022 No contributions on August 13, 2022 No contributions on August 14, 2022 No contributions on August 15, 2022 No contributions on August 16, 2022 No contributions on August 17, 2022 No contributions on August 18, 2022 No contributions on August 19, 2022 No contributions on August 20, 2022 No contributions on August 21, 2022 No contributions on August 22, 2022 No contributions on August 23, 2022 No contributions on August 24, 2022 No contributions on August 25, 2022 No contributions on August 26, 2022 No contributions on August 27, 2022 No contributions on August 28, 2022 No contributions on August 29, 2022 No contributions on August 30, 2022 No contributions on August 31, 2022 No contributions on September 1, 2022 No contributions on September 2, 2022 No contributions on September 3, 2022 No contributions on September 4, 2022 No contributions on September 5, 2022 No contributions on September 6, 2022 No contributions on September 7, 2022 No contributions on September 8, 2022 No contributions on September 9, 2022 No contributions on September 10, 2022 1 contribution on September 11, 2022 No contributions on September 12, 2022 No contributions on September 13, 2022 No contributions on September 14, 2022 No contributions on September 15, 2022 No contributions on September 16, 2022 No contributions on September 17, 2022 No contributions on September 18, 2022 No contributions on September 19, 2022 No contributions on September 20, 2022 No contributions on September 21, 2022 No contributions on September 22, 2022 No contributions on September 23, 2022 1 contribution on September 24, 2022 No contributions on September 25, 2022 No contributions on September 26, 2022 No contributions on September 27, 2022 No contributions on September 28, 2022 1 contribution on September 29, 2022 No contributions on September 30, 2022 No contributions on October 1, 2022 3 contributions on October 2, 2022 6 contributions on October 3, 2022 6 contributions on October 4, 2022 3 contributions on October 5, 2022 2 contributions on October 6, 2022 8 contributions on October 7, 2022 No contributions on October 8, 2022 4 contributions on October 9, 2022 4 contributions on October 10, 2022 No contributions on October 11, 2022 No contributions on October 12, 2022 No contributions on October 13, 2022 No contributions on October 14, 2022 No contributions on October 15, 2022 No contributions on October 16, 2022 6 contributions on October 17, 2022 4 contributions on October 18, 2022 5 contributions on October 19, 2022 2 contributions on October 20, 2022 No contributions on October 21, 2022 15 contributions on October 22, 2022 8 contributions on October 23, 2022 No contributions on October 24, 2022 9 contributions on October 25, 2022 5 contributions on October 26, 2022 7 contributions on October 27, 2022 No contributions on October 28, 2022 No contributions on October 29, 2022 No contributions on October 30, 2022 2 contributions on October 31, 2022 No contributions on November 1, 2022 No contributions on November 2, 2022 No contributions on November 3, 2022 No contributions on November 4, 2022 8 contributions on November 5, 2022 No contributions on November 6, 2022 1 contribution on November 7, 2022 No contributions on November 8, 2022 No contributions on November 9, 2022 No contributions on November 10, 2022 No contributions on November 11, 2022 No contributions on November 12, 2022 No contributions on November 13, 2022 8 contributions on November 14, 2022 5 contributions on November 15, 2022 No contributions on November 16, 2022 No contributions on November 17, 2022 3 contributions on November 18, 2022 2 contributions on November 19, 2022 No contributions on November 20, 2022 No contributions on November 21, 2022 No contributions on November 22, 2022 No contributions on November 23, 2022 No contributions on November 24, 2022 No contributions on November 25, 2022 1 contribution on November 26, 2022 4 contributions on November 27, 2022 No contributions on November 28, 2022 3 contributions on November 29, 2022 No contributions on November 30, 2022 6 contributions on December 1, 2022 2 contributions on December 2, 2022 No contributions on December 3, 2022 No contributions on December 4, 2022 No contributions on December 5, 2022 No contributions on December 6, 2022 No contributions on December 7, 2022 1 contribution on December 8, 2022 No contributions on December 9, 2022 No contributions on December 10, 2022 No contributions on December 11, 2022 No contributions on December 12, 2022 No contributions on December 13, 2022 1 contribution on December 14, 2022 No contributions on December 15, 2022 No contributions on December 16, 2022 No contributions on December 17, 2022 No contributions on December 18, 2022 No contributions on December 19, 2022 No contributions on December 20, 2022 No contributions on December 21, 2022 No contributions on December 22, 2022 No contributions on December 23, 2022 No contributions on December 24, 2022 No contributions on December 25, 2022 No contributions on December 26, 2022 No contributions on December 27, 2022 No contributions on December 28, 2022 No contributions on December 29, 2022 No contributions on December 30, 2022 No contributions on December 31, 2022 No contributions on January 1, 2023 No contributions on January 2, 2023 No contributions on January 3, 2023 No contributions on January 4, 2023 No contributions on January 5, 2023 No contributions on January 6, 2023 No contributions on January 7, 2023 No contributions on January 8, 2023 No contributions on January 9, 2023 No contributions on January 10, 2023 No contributions on January 11, 2023 No contributions on January 12, 2023 No contributions on January 13, 2023 1 contribution on January 14, 2023 No contributions on January 15, 2023 No contributions on January 16, 2023 No contributions on January 17, 2023 8 contributions on January 18, 2023 2 contributions on January 19, 2023 1 contribution on January 20, 2023 1 contribution on January 21, 2023 No contributions on January 22, 2023 No contributions on January 23, 2023 1 contribution on January 24, 2023 No contributions on January 25, 2023 2 contributions on January 26, 2023 1 contribution on January 27, 2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Mon Wed Fri

Contribution activity

January 2023

17 contributions in private repositories Jan 14 – Jan 27

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.