Skip to content
No description, website, or topics provided.
JavaScript HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Libs
README.md
index.html

README.md

FoxQL


Bunun ne olduğunu merak ettiğini biliyoruz, en basit tanımıyla merkezi olmayan şeffaf bir veri ağı olarak tanımlanabilir.

Ne için kullanılabilir

Veri varlığının %100 bir kesinlik ile bulunmasını şart koşmayan her türlü proje için kullanıma uygundur. (cache mekanizmaları, önem derecesi düşük veri yığınları, belirli zaman aralıklarında güncellenen veri yığınları) Bizim önceliğimiz tamamen kullanıcı kontrolünde gelişen bir arama motoru geliştirebilmek.

Tamamen Şeffaf

Toplanan tüm veriler kullanıcı çerezleri içinde muhafaza ediliyor, nasıl ya? demeyin. Günümüz dünyasında artık internetten hiç kopmuyoruz.

Bizde, düşündük. Siz bizim için verileri tutun, bizde tüm kullanıcılar için bir ağ konsensusu ile verilerin güvenilirliğini sağlayalım. Ayrıca bu yöntem sayesinde sıralama algoritması, foxql'in hangi verileri topladığı gibi her şeyi görebileceksiniz.

Web

You can’t perform that action at this time.