Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
56 lines (47 sloc) 1.41 KB
source 'https://rubygems.org'
ruby '1.9.3'
gem 'rails', '~> 3.2.12'
gem 'jquery-rails', '~> 2.1'
gem 'high_voltage', '~> 0.9'
gem 'kaminari', '~> 0.13.0'
gem 'simple_form', '~> 2.0'
gem 'friendly_id', '~> 3.3.0.1'
gem 'stamp', '~> 0.1.0'
gem 'client_side_validations', '~> 3.2.0.beta.6'
gem 'client_side_validations-simple_form', '~> 2.0.0.beta.1'
#gem 'feedzirra'
gem 'twitter'
gem 'compass-rails'
gem 'copycopter_client', '~> 2.0.1'
# RSpec needs to be in :development group to expose generators
# and rake tasks without having to type RAILS_ENV=test.
group :development, :test do
gem 'rspec-rails', '~> 2.0'
gem 'memcache-client'
gem 'dotenv-rails'
gem 'shoulda-matchers'
gem 'pry-rails'
end
group :assets do
gem 'sass-rails', '~> 3.2.0'
gem 'coffee-rails', '~> 3.2.0'
gem 'uglifier'
end
gem 'pg', '~> 0'
group :production, :staging do
gem 'redis-store', '~> 1.0.0.1'
end
group :test do
gem 'vcr', '~> 1.10.3'
gem 'webmock', '~> 1.6.4'
gem 'factory_girl_rails', '~> 4.0'
gem 'bourne', '~> 1'
gem 'capybara', '~> 1.1.0'
gem 'database_cleaner', '~> 0.6.0'
gem 'timecop', '~> 0.3.5'
gem 'capybara-email'
gem 'valid_attribute', '~> 1'
gem 'launchy'
gem 'simple-rss', '~> 1.2.3'
gem 'fivemat'
end