Skip to content

brown-uk/dict_uk

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
April 15, 2023 12:31
bin
September 21, 2021 07:50
May 31, 2023 12:22
April 3, 2023 10:32
doc
May 27, 2023 11:21
March 17, 2023 15:15
out
May 31, 2023 12:22
May 27, 2023 11:21
May 28, 2021 09:28
September 21, 2021 07:50
October 27, 2015 01:34
April 3, 2023 09:44
May 31, 2023 15:38
March 27, 2023 17:39
March 17, 2023 15:15
March 17, 2023 15:15

SWUbanner

Це — великий електронний словник української мови (ВЕСУМ).

This is a project to generate POS tag dictionary for Ukrainian language.

Опис

Словник містить слова та їхні парадигми з відповідними тегами, а також іншу інформацію,
зокрема:
* додаткові теги: slang, rare, bad...
* пропоновані заміни для покручів
* зв’язок між базовими та порівняльними формами прикметників
* керування відмінками для прикметників

Для всіх файлів в data/dict цей проект генерує всі можливі словоформи з тегами частин мови
за допомогою правил афіксів у каталозі data/affix.

Докладніша інформація в теці doc/

Вимоги до програмних засобів

 • java (JDK >= 11)
 • 5Гб вільної пам'яті

Застосування

зі словником можна робити дві речі:
 1. згенерувати всі можливі словоформи для слів, що вже є в словнику (див. параграф «Як запускати» нижче)
 2. генерувати форми для довільних слів в інтерактивному режимі: докладніше

Як встановити

 • Встановити java (JDK 11 або новішу)
 • (Лише для Windows) встановити і запустити git bash
 • Клонувати проект: git clone https://github.com/brown-uk/dict_uk.git
 • Зайти в теку проекту: cd dict_uk

Як запускати

`./gradlew expand`

або для Windows:

`bin/expand_win.sh`

На виході:
 • out/dict_corp_vis.txt - словник у візуальному форматі (з відступами, згрупований за лемами) для перегляду, аналізу і опрацьовування
 • out/dict_corp_lt.txt - словник у табличному форматі для використання в ПЗ, зокрема з цього файлу генеруємо словник morfologik, що використовується в LanguageTool
 • out/words.txt - список всіх відомих словоформ
 • out/words_spell.txt - список всіх відомих словоформ, правильних з погляду правопису
 • out/lemmas.txt - список лем

Ліцензія

Дані словника доступні для використання згідно з умовами ліцензії "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License" (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Програмні засоби вільно розповсюджується за умов ліцензії GPL 3.0 або вище.

Зауваження: похідні проекти мають свої ліцензії

Окрім цього матеріали цього проєкту дозволено використовувати у проєктах https://voice.mozilla.org/uk і https://common-voice.github.io/sentence-collector/#/ відповідно до їх ліцензій.

Copyright (c) 2023 Андрій Рисін (arysin@gmail.com), Василь Старко, команда БрУК

Похідні проекти

Description

For all files in data/dict the project generates all possible word forms with POS tags
by using affix rules from files in data/affix.

Required software

 • java (JDK >= 11)
 • 5G of free RAM

How to run

`./gradlew expand`

or on Windows:

`bin/expand_win.sh`

Output:
 • out/dict_corp_vis.txt - Dictionary in visual (indented) format for review, analysis or conversion
 • out/dict_corp_lt.txt - Dictionary in flat format (is used for preparing morfologik dictionary that can be used by LanguageTool)
 • out/words.txt - list of all unique known words
 • out/words_spell.txt - words valid for spelling
 • out/lemmas.txt - list of unique lemmas

Building under docker

sudo docker build -t brown-uk/dict_uk .
sudo docker run -d --name dict_uk brown-uk/dict_uk /bin/bash
sudo docker cp dict_uk:/src/out/ ./out
sudo chown -R $USER: ./out
sudo docker stop dict_uk

License

Dictionary data are distributed under "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License" (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Software is distributed under GPL 3.0 or above.

Note: derivative projects have different licenses

Besides that materials in this project are allowed to be used in https://voice.mozilla.org/uk and https://common-voice.github.io/sentence-collector/#/ according to their licenses.

Copyright (c) 2023 Andriy Rysin (arysin@gmail.com), Vasyl Starko, BrUK team

Просимо посилатися на ресурс так:

Просимо посилатися на вебверсію ВЕСУМу так:

Рисін А., Старко В. Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ). Вебверсія 6.1.0. 2005-2023. URL: https://r2u.org.ua/vesum/

Rysin, A., Starko, V. Large Electronic Dictionary of Ukrainian (VESUM). Version 6.1.0. 2005-2023. Available at: https://r2u.org.ua/vesum/

Derivative Projects