This is a project to demonstrate NLP API from LanguageTool for Ukrainian language.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 208cf41 Sep 28, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc development mode update Oct 16, 2016
gradle/wrapper update LT version to 4.3 Sep 28, 2018
src/main/groovy/org/nlp_uk update LT version to 4.3 Sep 28, 2018
.gitignore add 'firstLemmaOnly' parameter Apr 21, 2018
LICENSE Initial commit Jan 11, 2016
README.md doc updates Apr 23, 2018
build.gradle update LT version to 4.3 Sep 28, 2018
gradlew bump up gradle and groovy versions Sep 24, 2018
gradlew.bat script and doc updates Aug 26, 2016

README.md

LanguageTool API NLP UK

This is a project to demonstrate NLP API from LanguageTool for Ukrainian language.

Це — проект демонстрації API для обробляння природної мови в LanguageTool для української мови.

Використовує мову groovy, засоби для токенізації та тегування також мають скрипти-обгортки для python3.

Для запуску скриптів потрібно встановити мову groovy

УВАГА: при першому запуску потрібно мережеве з'єднання, щоб скрипти могли звантажити потрібні модулі

ПРИМІТКА: скрипт gradle потрібен лише для розробників

Для невеликих текстів приклад розбиття та тегування також можна переглянути на сторінці аналізу LanguageTool

Основні скрити аналізу текстів знаходяться в каталозі src/main/groovy/org/nlp_uk/tools

Використання

Утиліта аналізу тексту: TagText.groovy

Утиліта розбиття тексту: TokenizeText.groovy

Утиліта лематизації тексту: LemmatizeText.groovy

докладніше про утиліти аналізу

Допоміжні утиліти:

докладніше про допоміжні утиліти

Використовувані програмні засоби

Для аналізу текстів використовується український модуль LanguageTool

Для тегування лексем використовується словник української мови з проекту ВЕСУМ

Ліцензія

Проект LanguageTool API NLP UK розповсюджується за умов ліцензії GPL версії 3

Copyright (c) 2018 Андрій Рисін (arysin@gmail.com)