Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
index.html
newrequest.html

README.md

KPN Herhaald Opnemen

Client documentatie

Programma's (index.html)

Deze pagina bevat een overzicht van de opname verzoeken.

Nieuw (newrequest.html)

Deze pagina heeft een formulier om een nieuw opname verzoek aan de database toe te voegen.