Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
database.sql

README.md

KPN Herhaald Opnemen

Database documentatie

channels

Kanaal namen, voor de autocomplete functionaliteit in de client

programs

Programma namen, voor de autocomplete functionaliteit in de client. De "lastupdate" kolom wordt gebruikt om oude programma's te herkennen en te verwijderen.

requests

Opname verzoeken. Bevat de volgende kolommen:

  • name: Naam van het programma
  • day: Dag van de week waarop gezocht moet worden (enum: every, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday, sunday)
  • timeslot: Tijd van de dag waarop gezocht moet worden (enum: entire, morning, afternoon, evening, night)
  • exact: Of de naam van het programma exact overeen moet komen of slechst gedeeltelijk (boolean)
  • channel: Kanaal waarop gezocht moet worden (NULL voor zoeken op alle kanalen)
  • lastscan: Wanneer het verzoek voor het laatst opgevolgd is