Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
222 lines (222 sloc) 6.56 KB
[
{
"image": "https://uphinhnhanh.com/images/2018/07/10/17e3c7.jpg",
"questions": [
{
"question": "Váy cô gái mặc màu gì?",
"answers":[
"Trắng",
"Đen",
"Xanh đậm",
"Vàng"
],
"correct": 2
},
{
"question": "Tóc cô gái màu gì?",
"answers":[
"Vàng",
"Đen",
"Xanh",
"Tím"
],
"correct": 0
},
{
"question": "Tay trái cô gái đang làm gì?",
"answers":[
"Không làm gì",
"Vuốt tóc",
"Cầm điện thoại",
"Giơ lên"
],
"correct": 1
}
]
},
{
"image": "https://uphinhnhanh.com/images/2018/07/10/2e6ede.jpg",
"questions": [
{
"question": "Có bao nhiêu cô gái trong bức hình?",
"answers":[
"5",
"6",
"7",
"8"
],
"correct": 1
},
{
"question": "Chỉ một cô gái mặc váy, đó là cô gái...",
"answers":[
"Ngoài cùng bên phải",
"Ngoài cùng bên trái",
"Thứ 3 từ trái sang",
"Thứ 2 từ phải sang"
],
"correct": 0
},
{
"question": "Có bao nhiêu cô gái đeo kính?",
"answers":[
"Không có",
"1",
"2",
"3"
],
"correct": 1
},
{
"question": "Cô gái nào để điện thoại ở túi quần sau?",
"answers":[
"Cô thứ 2 phải sang",
"Cô thứ 3 trái sang",
"Cô thứ 2 trái sang",
"Cô thứ 3 phải sang"
],
"correct": 2
}
]
},
{
"image": "https://uphinhnhanh.com/images/2018/07/10/3c9052.jpg",
"questions": [
{
"question": "Hình vẽ trong bức tranh trên tường là gì?",
"answers":[
"Núi non",
"Thác nước",
"Con mèo",
"Một cô gái"
],
"correct": 1
},
{
"question": "Cô gái có hình xăm ở...",
"answers":[
"Tay phải",
"Tay trái",
"Chân phải",
"Chân trái"
],
"correct": 3
},
{
"question": "Áo cô gái mặc có màu gì?",
"answers":[
"Vàng",
"Đen",
"Xanh",
"Trắng"
],
"correct": 2
},
{
"question": "ổ điện bên cạnh cô gái có mấy chỗ cắm?",
"answers":[
"1",
"2",
"3",
"4"
],
"correct": 0
}
]
},
{
"image": "https://uphinhnhanh.com/images/2018/07/10/43ee03.jpg",
"questions": [
{
"question": "Cô nào cầm điện thoại, ở tay nào?",
"answers":[
"Cô bên trái cầm đt tay phải",
"Cô bên trái cầm đt tay trái",
"Cô bên phải cầm đt tay phải",
"Cô bên phải cầm đt tay trái"
],
"correct": 2
},
{
"question": "Cô gái bên trái...",
"answers":[
"Cầm điện thoại",
"Có thêu hoa ở quần",
"Mặc quần xanh",
"Đeo vòng tay"
],
"correct": 1
},
{
"question": "Con số trên tay áo cô gái bên trái?",
"answers":[
"23",
"32",
"21",
"12"
],
"correct": 1
}
]
},
{
"image": "https://uphinhnhanh.com/images/2018/07/10/5dea1d.jpg",
"questions": [
{
"question": "Hình xăm trên ngực cô gái là...",
"answers":[
"Hình Phật",
"Hình con bướm",
"Hình thập gía",
"Hình bông hoa"
],
"correct": 1
},
{
"question": "Hình xăm trên tay cô gái là...",
"answers":[
"Hình Phật",
"Hình con bướm",
"Hình thập gía",
"Hình bông hoa"
],
"correct": 2
},
{
"question": "Cô gái ngồi trên tấm đệm màu gì?",
"answers":[
"Hồng",
"Trắng",
"Xanh",
"Vàng"
],
"correct": 1
}
]
},
{
"image": "https://uphinhnhanh.com/images/2018/07/10/67f304.jpg",
"questions": [
{
"question": "Cô gái mang giày màu gì",
"answers":[
"Đen",
"Trắng đen",
"Trắng",
"Hồng"
],
"correct": 2
},
{
"question": "Hoa văn trên áo khoác ngoài?",
"answers":[
"Hình con bướm",
"Hình bông hoa",
"Hình kẻ sọc",
"Hình kẻ caro"
],
"correct": 1
}
]
}
]