Skip to content
foto-siauliai įstatai
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
README.md
_config.yml
Įstatai.md

README.md

FOTOGRAFIJOS KLUBO „ŠIAULIAI“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 1. Fotografijos klubas „Šiauliai“ (toliau - klubas) yra savanoriška organizacija, veikianti Šiaulių rajono teritorijoje, sudaryta bendriems nariu poreikiams bei tikslams įgyvendinti ir ginti visose visuomenei naudingose veiklos srityse.

 2. Klubas veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savo veiklą grindžia šiais įstatais.

 3. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo nuo įregistravimo dienos. Klubas turi savarankišką balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Teisės aktų nustatyta tvarka jis gali turėti sąskaitų užsienio bankuose.

 4. Klubo teisinė forma – asociacija.

 5. Klubas už savo prievoles atsako visu savo turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles.

 6. Klubas turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Klubo tikslus ir neprieštarauja Lietuvos respublikos įstatymams.

 7. Klubo buveinės adresas: .....

 8. Klubo veikla neterminuota.

 9. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 10. Klubas yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas. II. TIKSLAI IR VEIKLOS RŪŠYS

 11. Klubo tikslai: 11.1 Klubo pagrindinis tikslas – kūrybinė saviraiška, jos puoselėjimas, plėtojimas, jaunimo užimtumas. Klubo tikslas – propaguoti Lietuvos fotografijos meną, tęsti jo tradicijas, semtis kūrybinės ir dvasinės patirties iš savo kolegų – žymių rajono, šalies, užsienio fotografijos meistrų. 11.2 Kiti tikslai:

  • susipažinti su krašto fotografais, meno ir kultūros veikėjais. Organizuoti susitikimus su jais, aplankyti muziejus bei galerijas;
  • susipažinti su istorinę ir kultūrinę reikšmę turinčiomis vietovėmis, rajone;
  • padėti nariams realizuoti kūrybinius sumanymus ir projektus;
  • palaikyti ir plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos bei užsienio kūrybinėmis ir kitomis organizacijomis;
  • prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės ugdymo, suteikiant galimybę plėsti savo akiratį, tobulėti, viešinti savo kūrybinius darbo vaisius;
  • sistemingai rengti susibūrimus, visų fotografijos krypčių bei žanrų parodas bei kitokius renginius (seminarus, plenerus ir kt.);
  • užsiimti leidybine veikla;
  • savo veikla tenkinti jaunimo bei suaugusiųjų poreikius.
 12. Veiklos sritys bei rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: 74.20 – fotografavimo veikla, 90.03 – meninė kūryba, 94.99 – kitų, niekur kitų nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. III. KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS

 13. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę: 13.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius; 13.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti; 13.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 13.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų kaimo bendruomenių plėtros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams įgyvendinti; 13.5. turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas bankuose, taip pat valiutinę sąskaitą bet kurioje valstybėje; 13.6. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti; 13.7. vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas; 13.8. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka padalinius; 13.9. nutraukti savo veiklą; 13.10. prisiimti įsipareigojimus bei sudaryti sutartis su partneriais; 13.11. įgyvendinti kitas nustatymų nustatytas ar jų nepažeidžiančias teises; 13.12. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, viešąsias įstaigas; 13.13. steigti fondus; 13.14. būti paramos gavėju, labdaros ir paramos davėju;

 14. Klubas privalo: 14.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti; 14.2. tvarkyti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams; 14.3. teikti finansinę ir statistinę informaciją savo nariams, jeigu jie to reikalauja; 14.4. naudodamas Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos teikėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydamas už jų panaudojimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais; 14.5. mokėti mokesčius įstatymuose nustatyta tvarka; 14.6 padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymuose nustatyta tvarka;

 15. Klubas gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu šios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

IV. KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, PRIĖMIMO Į KLUBĄ, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ JO TVARKA

 1. Klubą sudaro nariai, nariai – rėmėjai ir garbės nariai. Narys - rėmėjas gali naudotis visomis klubo narių teisėmis, remti klubą finansiškai ar kitokiais būdais. Garbės nariai atleidžiami nuo klubo nario stojamojo mokesčio ir turi teisę naudotis visomis klubo nario teisėmis. Jais gali būti ir ne rajono gyventojai.
 2. Klubo nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio metinį nario mokestį jie moka, ar kokio dydžio paramą jie teikia.
 3. Klubo narys turi šias neturtines teises: 18.1. teikti pasiūlymus Klubo veiklai gerinti; 18.2. dalyvauti Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise; 18.3. rinkti ir būti išrinktu į Klubo renkamus organus; 18.4. gauti informaciją apie Klubo veiklą; 18.5. bet kada išstoti iš Klubo, apie tai raštiškai pranešęs Klubo pirmininkui; 18.6. apskųsti teismui Klubo visuotinio narių susirinkimo, Klubo valdymo organo sprendimus ar veiksmus; 18.7. įgyvendinti kitas įstatymuose numatytas neturtines teises.
 4. Klubo nariai turi tokias pareigas: 19.1. laikytis Klubo įstatų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų; 19.2. aktyviai dalyvauti Klubo tikslų ir uždavinių įgyvendinime, plėtoti Klubo veiklos idėjas; 19.3. moketi Klubo naririų visuotinio susirinkimo nustatytą nario mokestį; 19.4. dalyvauti Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise; 19.5. gerbti Klubo tradicijas ir simboliką.
 5. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, pripažįstantys Klubo įstatus, neturintys jam ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę mokėti nario mokestį. Asmenys iki 18 metų amžiaus gali būti Klubo nariais, turėdami tėvų ar kitų teisėtų atstovų raštišką sutikimą.
 6. Įstoti į Klubą gali asmenys pateikę raštišką prašymą Klubo pirmininkui. Sprendimą dėl nario priėmimo priima Klubo narių visuotinis susirinkimas.
 7. Klubo nariai išstoti iš Klubo gali pateikę raštišką prašymą Klubo pirmininkui. Sprendimo dėl nario išstojimo ir jo išbraukimo iš narių sąrašų priima Klubo narių visuotinis susirinkimas paprasta balsų dauguma.
 8. Klubo nariui išstojus ar jį pašalinus iš Klubo, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis ir kitos Klubui perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Klubui perduotas turtas yra negrąžinami.
 9. Klubo narys gali būti iš jo pašalintas, jeigu jo veikla prieštarauja Klubo tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti Klubo uždavinius ir vykdyti jo funkcijas. Klubo nariai šalinami visuotinio susirinkimo sprendimu.

V. KLUBO VALDYMAS

 1. Klubo organai: 25.1. Visuotinis narių susirinkimas; 25.2. Klubo pirmininkas.

Visuotinis narių susirinkimas

 1. Aukščiausiasis Klubo organas yra Klubo visuotinis narių susirinkimas. Visuotinis narių susirinimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pasibaigus kalendoriniams metams, per 3 mėn. nuo metų pabaigos. Visuotiniame Klubo narių susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas Klubo narys.

 2. Klubo narių visuotinius susirinkimus šaukia Klubo pirmininkas, susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Klubo narių. Neeilinis Klubo visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas taip pat, jei to raštu reikalauja daugiau kaip 1/5 Klubo narių.

 3. Klubo pirmininkas kiekvienam Klubo nariui praneša žodžiu, telefonu, telefaksu, elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos.

 4. Visuotinis Klubo narių susirinkimas: 29.1. paipildo ir keičia Klubo įstatus; 29.2. renka dviejų metų kadencijai ir atšaukia Klubo pirmininką; 29.3. skiria ir atšaukia revizorių (auditorių ar audito įmonę);

  29.4. nustato Klubo finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, išklauso ir įvertina revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) patikrinimo rezultatus, imasi priemonių revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) nustatytiems trūkumams ir pažeidimams pašalinti; 29.5 nustato Klubo narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; 29.6 tvirtina Klubo metinę veiklos ataskaitą ir metines finansines ataskaitas bei revizoriaus ataskaitą; 29.7. svarsto ir tvirtina Klubo pirmininko pateiktą Klubo veiklos programos projektą; 29.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 29.9. priima sprendima dėl labdaros ir paramos suteikimo; 29.10. įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimą reorganizuoti ar likviduoti Klubą; 29.11. priima sprendimus dėl Klubo narių pašalinimo; 29.12. suteikia Garbės nario vardą (šis vardas suteikiams Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, ypatingai nusipleniusiems Klubui ir/arba Šiaulių regionui).

 5. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę rengia Klubo pirmininkas, į ją įtraukdamas susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus.

 6. Klubo visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė Klubo narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Sprendimai visuotiniame narių susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, kai reikia 2/3 dalyvaujančių narių balsų daugumos. Tuo atveju, kai į visuotinį narių susirinkimą nesusirenka reikalingas Klubo narių skaičius, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Klubo narių skaičiaus.

Klubo pirmininkas

 1. Klubo pirmininkas: 32.1. atstovauja Klubui, jo vardu sudaro ir pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis; 32.2. pagal savo kompetenciją atstovauja Klubo interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis; 32.3. organizuoja bei koordinuoja Klubo veiklą; 32.4 rengia Klubo veiklos programą, ataskaitą bei teikia ją tvirtinti visuotiniam Klubo narių susirinkimui; 32.5. rengia Klubo veiklos planus, analizuoja, kaip jie įgyvendinami, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo gerinimo; 32.6. teikia pasiūlymus dėl įstatų pakeitimų ir papildymų; 32.7. įgyvendina šiuose įstatuose nurodytus Klubo tiklus ir uždavinius; 32.8. nustato Klubo vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus; 32.9. šaukia ir rengia Klubo narių visuotinius ir Klubo Tarybos posėdžius; 32.10. teikia pasiūlymus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo iš Klubo; 32.11. atsiskaito už Klubo veiklą visuotiniam Klubo nariui susirinkimui; 32.12. atidaro sąskaitas bankuose, savo kompetencijos ribose priima ir atleidžia arbuotojus, užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis; 32.13. priima kitus šiuose įstatuose ar Tarybos nutarimuose Klubo pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus; 32.14. turi teisę atsistatydinti, pateikęs visuotiniam Klubo narių susirinkimui pareiškimą prieš 30 dienų iki numatomo atsistatydinimo datos.
 2. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki visuotinio Klubo narių susirinkimo, Pirmininkas privalo parengti veikos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti: 33.1. metinė Klubo veiklos apžvalga; 33.2. svarbiausi Klubo veiklos įvykiai; 32.3. Klubo veiklos finansinė ataskaita;
 3. Klubo pirmininkas privalo laiku rengti visuotinius Klubo narių susirinkimus, užtikrinti Klubo narių sąrašų tvarkymą, sudaryti visuotinių narių susirinkimų darbotvarkes, pateikti Klubo nariams metinę finansinę atskaitomybę, veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

VI. KLUBO LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Klubo lėšų šaltiniai: 35.1. kasmetinis nario mokestis (nario mokesčio mokėjimo tvarka nustatoma susirinkimo); 35.2. iš nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, programų bei kitų įstaigų organizacijų (jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams) gautos lėšos; 35.3. kitos teisėtai gautos lėšos.
 2. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Klubui konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą samatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.
 3. Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos jo įstatuose numatytiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendintivir jokia forma negali būti skirstoma Klubo nariams.

VII. KLUBO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Klubo lėšų ir turto apskaitą tvarko visuotiniu narių susirinkimu patvirtintas iždininkas, kuris atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį. Iždininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su įmone dėl finansų apskaitos tvarkymo.
 2. Jeigu Klubas gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, savivaldybės kontrolieriaus ar kita atitinkamas funkcijas atliekanti institucija turi teisę tikrinti, kaip tokios lėšos naudojamos.
 3. Visus dokumentus, kurių pagrindu yra naudojamos Klubo lėšos, esančios Klubo sąskaitose, ir jomis disponuojama, turi pasirašyti pirmininkas (ar kitas jo įgaliotas Klubo narys ar darbuotojas) ir Klubo finansininkas (ar už finansų tvarkymą atsakingos įmonės, su kuria sudaryta atitinkama sutartis, įgaliotas asmuo).
 4. Valsybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų numatyta tvarka tikrinti Klubo veiklą.
 5. Gali būti atliekamas Klubo finansinis auditas. Auditorių ne mažiau 1/2 visų susirinkimo narių balsų dauguma tvirtina Klubo visuotinis susirinkimas. Klubo visuotiniame susirinkime gali būti išrenkamas revizorius ar revizijos komisija.

VIII. KLUBO ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

 1. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstatus turi Klubo pirmininkas arba 1/4 Klubo narių.
 2. Klubo įstatai keičiami ar papildomi visuotinio narių susirinkimo nutarimu ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.
 3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų teisinio įregsitravimo įstatymų nustatyta tvarka dienos.

IX. KLUBO REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 1. Klubo reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
 2. Priimti nutarimą reorganizuojant Klubą ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas turi teisę visuotinis narių susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių dauguma.
 3. Klubo veiklos nutraukimo pagrindas gali būti: 48.1 visuotinio narių susirinkimo sprendimas; 48.2 teismo sprendimas; 48.3. kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.
 4. Institucija, nutarusi nutraukti Klubo veiklą, skiria likvidatorių, nustato likvidatoriaus įgaliojimus, veilos nutraukimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Pimininkas netenka įgaliojimų, jo teises ir pareigas įgyja likvidatorius.
 5. Pasibaigus Klubo veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų Klubo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms asociacijoms ar viešosioms įstaigoms, kurių tikslai artimi Klubo įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Klubo vieši pranešimai skelbiami miesto, rajono laikraščiuose, o kai būtina paskelbti respublikiniame dienraštyje – skelbiami dienraštyje – „Lietuvos rytas“.
 2. Kilus Klubo veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatuose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.
 3. Jeigu priėmus naujus įstatymus Klubo įstatai neatitinka šių įstatymų, Klubas privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol Klubo įstatai nesuderinti su naujai primtais įstatymais, Klubas vadovaujasi (yra taikomos) įstatymų, o ne įstatų normomis.

Įstatai pasirašyti data

Įstatus pasirašė Klubo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo vardas pavardė

You can’t perform that action at this time.