Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
159 lines (139 sloc) 5.06 KB

Automatic Calls

Bulutfon ile gönderilen otomatik aramaların listelendiği, ve yeni otomatik arama oluşturulabilen endpointtir. endpointtir.

URL'ler

Tam Liste

 • GET /automatic-calls.json Otomatik aramaları listeler
 • GET /automatic-calls/id.json Id si Otomatik aramaları.
 • POST /automatic-calls.json API üzerinden otomatik arama gönderimi sağlar

Örnek Sonuç

/automatic-calls?access_token=xxx

{
 "automatic_calls": [
  {
   "id": 1,
   "title": "Anket1",
   "did": 908508850000,
   "announcement": "Anket1",
   "gather": true,
   "created_at": "2015-06-03T17:00:49.799+03:00"
  },
  {
   "id": 2,
   "title": "Anket2",
   "did": 908508850000,
   "announcement": "Anket2",
   "gather": true,
   "created_at": "2015-06-03T17:04:20.667+03:00"
  }
 ]
}

Detay Örnek Sonuç

/automatic-calls/1?access_token=xxx

{
 "automatic_call": {
  "id": 2,
  "title": "Anket2",
  "did": 908508850000,
  "announcement": "Anket2",
  "gather": true,
  "created_at": "2015-06-03T17:04:20.667+03:00",
  "call_range": {
   "monday": {
    "active": true,
    "start": "09:00",
    "finish": "18:00"
   },
   "tuesday": {
    "active": true,
    "start": "09:00",
    "finish": "18:00"
   },
   "wednesday": {
    "active": true,
    "start": "09:00",
    "finish": "18:00"
   },
   "thursday": {
    "active": true,
    "start": "09:00",
    "finish": "18:00"
   },
   "friday": {
    "active": true,
    "start": "09:00",
    "finish": "18:00"
   },
   "saturday": {
    "active": true,
    "start": "09:00",
    "finish": "18:00"
   },
   "sunday": {
    "active": true,
    "start": "09:00",
    "finish": "18:00"
   }
  },
  "recipients": [
   {
    "number": 905322222222,
    "has_called": true,
    "answer": true,
    "gather": 2
   },
   {
    "number": 905323333333,
    "has_called": true,
    "answer": false,
    "gather": 4
   },
   {
    "number": 905324444444,
    "has_called": true,
    "answer": false,
    "gather": 1
   }
  ]
 }
}

Yeni otomatik arama başlatmak

Otomatik arama başlatmak için apiye zorunlu olarak gönderilmesi gereken parametreler

 • title: Otomatik arama başlığı
 • receivers: Otomatik aramanın alıcıları (birden fazla alıcı var ise virgül ile ayırarak gönderilmelidir)
 • did: Otomatik aramanın gönderileceği santral numarası
 • announcement_id: Aranınca çalınacak ses dosyasının id'si
 • sound_url: Aranınca çalınacak ses dosyasının url'i
 • bulutfon_xm_id: Aranınca aktarılacak BulutfonXM id'si
 • timeout Telefonun çalma süresini belirtir (0 - 60sn arası)
 • NOT: announcement_id, sound_url ve bulutfon_xm_id den sadece biri gönderilmelidir.

Bunların yanısıra gönderilebilecek opsiyonel parametler de,

 • timeout Telefonun kaç saniye boyunca çalacağını belirtir
 • bulutfon_xm_data Otomatik aramayı BFXM'e yönlendirmek isteyen kullanıcılar arama ile ilgili veriyi bu değişken ile setleyip, bfxm üzerinden kontrol edebilir.
 • gather: Kullanıcının bastığı tuşun kayıt edilip edilmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak true dur
 • {gün}_active: O gün arama yapılıp yapılamayacağını belirtir. Varsayılan olarak true dur. {gün} yerine gelebilecek değerler mon,tue, wed, thu, fri, sat, sun. (ör: fri_active)
 • {gün}_start: O gün arama yapılabilecek aralığın başlama saatidir. Varsayılan olarak 09:00 dur. {gün} yerine gelebilecek değerler mon,tue, wed, thu, fri, sat, sun. (ör: fri_start)
 • {gün}_finish: O gün arama yapılabilecek aralığın bitiş saatidir. Varsayılan olarak 18:00 dir. {gün} yerine gelebilecek değerler mon,tue, wed, thu, fri, sat, sun. (ör: fri_finish)
 • hours_active: Arama yapılacak günler {gün}_start ve {gün}_finish parametrelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. Varsayılan olarak false dur

değişkenlerini string olarak /automatic-calls?access_token=xxx adresine http post ile gönderilmesi gerekmektedir.

NOT:

Yapılacak aramaların tamamı aynı anda başlatılmayıp sıra ile yapılacağı için, aranabilir saat aralıklarına dikkat etmeniz önemli olabilir.

Dönen değerler

 • id: Otomatik arama id'si
 • title: Otomatik arama başlığı
 • did: Otomatik aramanın başlatıldığı numara
 • announcement: Okunacak dosya adı
 • gather: Kullanıcının bastığı tuşlar kaydedilecek mi?
 • created_at: Oluşturulma tarihi
 • call_range: Aramaların yapılabileceği günler ve saat aralıkları.
  • active: O gün aranabilir mi?
  • start: Aramaya başlama saati
  • finish: Arama bitiş saati
 • recipients: Aranan numara bilgileri.
  • number: Aranan numara
  • has_called: Çağrı başarılı mı
  • answer: Çağrı cevaplandı mı
  • gather: Aranan kişi bir tuşa bastıysa basılan tuş