Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (24 sloc) 950 Bytes

Call & Bridge

Api üzerinden arama gerçekleştirerek menü, grup veya dahiliye bağlama işlemi yapar.

URL'ler

Liste

 • POST /call_and_bridge.json Api üzerinden arama yapıp menü, grup veya dahiliye bağlama işlemi yapar.

Örnek Sonuç

call_and_bridge?access_token=XXX&caller=XXX&callee=XXX&destination=XXXX

  {
    "success": true,
    "message": "Arama başarıyla başlatıldı."
  }

Parametreler

İstek yaparken gönderilmesi gereken parametreler aşağıdaki gibidir.

 • Zorunlu Alanlar

  • caller: Aramanın gerçekleştirileceği santralinizdeki size ait numara.
  • callee: Aranacak numara.
  • destination: Aramanın aktarılacağı yer.
   • XX Menüye yönlendir.
   • XXX Gruba yönlendir.
   • XXXX Dahiliye yönlendir.
 • Opsiyonel Alanlar

  • timeout: Arama sırasında beklenecek olan çalma süresi.