Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
265 lines (240 sloc) 9.36 KB

CDR

Arama kayıtları ile ilgili işlemleriniz için bu scope'a istek yapmanız gerekmektedir.

URL'ler

Tam liste

 • GET /cdrs.json Santrale ait arama kayıtlarını geri döndürür
 • GET /cdrs/uuid.json Arama Kaydının detayını döndürür

Arama Kaydı Örnek Sonuç

{
 "cdrs": [
  {
   "uuid": "b75d34a7-9cc5-4801-8530-406c6aea0e09",
   "bf_calltype": "voice",
   "direction": "OUT",
   "caller": 902322290000,
   "callee": 905542510000,
   "extension": "902322290000",
   "call_time": "2017-03-15T09:46:06+03:00",
   "answer_time": null,
   "hangup_time": "2017-03-15T09:46:54+03:00",
   "missing_call": false,
   "call_price": null,
   "call_record": "NO",
   "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
   "hangup_state": "recv_refuse"
  },
  {
   "uuid": "704b83fa-4d98-40f3-97cb-44882dcbed04",
   "bf_calltype": "voice",
   "direction": "OUT",
   "caller": 902322290000,
   "callee": 905363950000,
   "extension": "902322290000",
   "call_time": "2017-03-15T09:46:05+03:00",
   "answer_time": "2017-03-15T09:46:34+03:00",
   "hangup_time": "2017-03-15T09:46:46+03:00",
   "missing_call": false,
   "call_price": "0.0182",
   "call_record": "NO",
   "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
   "hangup_state": "recv_bye"
  },
  {
   "uuid": "468d0eb5-7396-4742-a38c-590471883c0d",
   "bf_calltype": "voice",
   "direction": "OUT",
   "caller": 902322290000,
   "callee": 905068118260,
   "extension": "902322290000",
   "call_time": "2017-03-15T09:46:04+03:00",
   "answer_time": "2017-03-15T09:46:21+03:00",
   "hangup_time": "2017-03-15T09:46:35+03:00",
   "missing_call": false,
   "call_price": "0.0212",
   "call_record": "NO",
   "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
   "hangup_state": "recv_bye"
  },
  {
   "uuid": "d3201ad3-bfa2-4647-8737-3a8f03ecb5be",
   "bf_calltype": "voice",
   "direction": "OUT",
   "caller": 902322290000,
   "callee": 905068110000,
   "extension": "902322290000",
   "call_time": "2016-09-28T15:35:38+03:00",
   "answer_time": "2016-09-28T15:35:44+03:00",
   "hangup_time": "2016-09-28T15:35:48+03:00",
   "missing_call": false,
   "call_price": "0.01",
   "call_record": "NO",
   "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
   "hangup_state": "recv_bye"
  }
 ],
 "pagination": {
  "page": 1,
  "total_count": 4,
  "total_pages": 1,
  "limit": 100,
  "previous_page": null,
  "next_page": null
 }
}

Arama Kaydı Detayı Örnek Sonuç

  {
   "cdr": {
    "uuid": "dd3b3506-e40e-11e4-9880-17aee3ce4e7b",
    "bf_calltype": "voice",
    "direction": "IN",
    "caller": 905070000000,
    "callee": 908508850000,
    "missing_call": false,
    "call_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
    "answer_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
    "hangup_time": "2015-04-16T11:04:44+03:00",
    "call_record": "YES",
    "hangup_cause": "NORMAL_CLEARING",
    "hangup_state": "recv_bye",
    "call_flow": [
     {
      "callee": 908508850000,
      "start_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
      "answer_time": null,
      "hangup_time": null,
      "redirection": "REDIRECTED_TO_MENU",
      "redirection_target": 10
     },
     {
      "callee": 10,
      "start_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
      "answer_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
      "hangup_time": null,
      "redirection": "REDIRECTED_TO_MENU",
      "redirection_target": 11
     },
     {
      "callee": 11,
      "start_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
      "answer_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
      "hangup_time": null,
      "redirection": "REDIRECTED_TO_GROUP",
      "redirection_target": 101
     },
     {
      "callee": 101,
      "start_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
      "answer_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
      "hangup_time": "2015-04-16T11:04:44+03:00",
      "redirection": "CONNECTING_TO_GROUP",
      "origination": [
       {
        "destination": 1004,
        "start_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
        "answer_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
        "hangup_time": "2015-04-16T11:04:44+03:00",
        "result": "ANSWERED"
       },
       {
        "destination": 1008,
        "start_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
        "answer_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
        "hangup_time": "2015-04-16T11:04:44+03:00",
        "result": "LOSE_RACE"
       },
       {
        "destination": 1009,
        "start_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
        "answer_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
        "hangup_time": "2015-04-16T11:04:44+03:00",
        "result": "LOSE_RACE"
       },
       {
        "destination": 1015,
        "start_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
        "answer_time": "2015-04-16T11:02:02+03:00",
        "hangup_time": "2015-04-16T11:04:44+03:00",
        "result": "LOSE_RACE"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }

Filtreler

Arama kayıtlarını arayan ve aranan numaraya ve belli tarih aralığına göre filtreleyebilirsiniz

Filtreleme için kullanacağınız parametreler

 • caller_or_callee: Parametre ile gönderilen numarayı arayan ve aranan numaraya göre filtreler (virgül ile ayırarak birden fazla numara sorgulanabilir)
 • caller: Parametre ile gönderilen numarayı arayan numaraya göre filtreler (virgül ile ayırarak birden fazla numara sorgulanabilir)
 • callee: Parametre ile gönderilen numarayı aranan numaraya göre filtreler (virgül ile ayırarak birden fazla numara sorgulanabilir)
 • limit: Her sayfada gösterilecek kayıt sayısını belirtir.
 • missing_call: Kaçan çağrı filtresidir, boolean değer alır, boş bırakılırsa tüm çağrılar çekilir.
 • order: İstenilen fielda göre arama kayıtlarını sıralar. Ör: &order=uuid,asc
 • time_limit: Zaman bazında filtreleme için kullanılır, alabileceği değerler:
  • hour: Son 1 saat içerisinde oluşturulan kayıtları gösterir
  • day: Son 24 saat içerisinde oluşturulan kayıtları gösterir
  • month: Son 1 ay içerisinde oluşturulan kayıtları gösterir

Zaman ve arama parametleri birlikte kullanılabilir.

Sabitler

Dönen json içerisindeki fieldlardaki değişken anlamları aşağıda verilmiştir.

 • bf_calltype: Arama Tipi * voice: Telefon Araması * fax: Fax

 • hangup_cause: Arama Sonlanma Sebebi * NORMAL_CLEARING: 'Normal' * USER_BUSY: 'Meşgul' * NO_USER_RESPONSE: 'Kullanıcı cevaplamadı.' * NO_ANSWER: 'Cevap Yok' * CALL_REJECTED: 'Arama Reddedildi' * INVALID_NUMBER_FORMAT: 'Yanlış numara formatı' * ORIGINATOR_CANCEL: 'Aramayı başlatan cevaplanmadan iptal ediyor.' * LOSE_RACE: 'Başkası açtı' * ANSWERED: 'Cevaplandı'

 • hangup_state: Arama Sonlanma Durumu * send_cancel: 'Sistem tarafından iptal edilen çağrı' * send_bye: 'Sistem tarafından sonlandırılan çağrı' * recv_refuse: 'İstemci tarafından reddedilen çağrı' * recv_cancel: 'İstemci tarafından iptal edilen çağrı' * send_refuse: 'Sistem tarafından reddedilen çağrı' * recv_bye: 'İstemci tarafından sonlandırılan çağrı'

 • redirection: Arama aktarım yönü * REDIRECTED_TO_MENU: Menüye aktarıldı * REDIRECTED_TO_GROUP: Gruba aktarıldı * REDIRECTED_TO_EXTENSION: Dahiliye Aktarıldı * CONNECTING_TO_MENU: Menüye Bağlanılıyor * CONNECTING_TO_GROUP: Gruba Bağlanılıyor * CONNECTING_TO_EXTENSION: Dahiliye Bağlanılıyor * OTHER: Diğer

 • call_record: Arama Kaydı * YES: Var * NO: Yok * REMOVED: Silinmiş

Dönen değerler

 • uuid: Aramanın benzersiz id'si
 • bf_calltype: Aramanın tipi (Ses veya Faks)
 • direction: Aramanın yönü
 • caller: Arayan Numara
 • callee: Aranan Numara
 • extension: Arayan Dahili (Sadece aramanın yönü dışarı doğru ise dönen sonuç içinde bulunur)
 • call_time: Aramanın başladığı zaman damgası
 • answer_time: Aramanın cevaplandığı zaman damgası
 • hangup_time: Aramanın sonlandığı zaman damgası
 • call_price: Arama ücreti (Sadece aramanın yönü dışarı doğru ise dönen sonuç içinde bulunur)
 • call_record: Aramaya ait ses kaydının olup olmadığı
 • hangup_cause: Arama Sonlanma Sebebi
 • hangup_state: Arama Sonlanma Durumu
 • page: Şu anki sayfa
 • total_count: Toplam kayıt sayısı
 • total_pages: Toplam sayfa sayısı
 • limit: Sayfadaki maksimum kayıt sayısı
 • previous_page: Önceki sayfa adresi
 • next_page: Sonraki Sayfa Adresi
 • call_flow: Gelen aramalardaki geçilen adımlar
  • callee: Aranan numara, menü, grup veya dahili
  • redirection: Aramanın aktarılma yönü
  • redirection_target: Aramanın aktarıldığı numara
  • result: Arama Sonucu