Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
106 lines (83 sloc) 3.18 KB

MESSAGES

Gönderilen mesajlarınıza ulaşıp, yeni mesaj gönderebileceğiniz endpointtir.

URL'ler

Tam Liste

 • GET /messages.json Gönderilen mesajları listeler
 • GET /messages/id.json Id si verilen mesajın detayını listeler.
 • POST /messages.json API üzerinden mesaj gönderimi sağlar

Örnek Sonuç

/messages?access_token=xxx /messages?access_token=xxx&page=2 /messages?access_token=xxx&limit=200&page=2

   {
    "messages": [
     {
      "id": 2,
      "title": "TEST",
      "content": "Test Message",
      "recipients": "905xxxxxxxxx"
      "created_at": "2015-06-18T17:59:19.060+03:00",
      "sent_as_single_sms": true
     },
     {
      "id": 1,
      "title": "TEST",
      "content": "Test Message2",
      "recipients": "905xxxxxxxxx,905xxxxxxxxx"
      "created_at": "2015-06-18T17:51:36.229+03:00",
      "sent_as_single_sms": false
     }
    ],
    "paginate": {
      "total_pages": 12,
      "previous_page": null,
      "next_page": "/messages?access_token=xxx&limit=2&page=2"
    }

Detay Örnek Sonuç

/messages/1?access_token=xxx

  {
   "message": {
    "id": 1,
    "title": "TEST",
    "content": "Test Message",
    "created_at": "2015-06-18T18:21:01.150+03:00",
    "is_planned_sms": false,
    "send_date": null,
    "recipients": [
     {
      "number": 905xxxxxxxxx,
      "state": "SENT"
     }
    ]
   }
  }

Mesaj Gönderme

Mesaj göndermek için apiye gönderilmesi gereken zorunlu parametreler

 • title: Mesaj başlığı
 • receivers: Mesajın alıcıları (birden fazla alıcı var ise virgül ile ayırarak gönderilmelidir)
 • content: Mesajın içeriği

Opsiyonel parametreler

 • is_future_sms: İleri tarihli mesaj (boolean)
 • reject_link: SMS sonuna ret linki ekle. (boolean)
 • send_date: İleri tarihli mesajın gönderim tarihi (is_future_sms true olarak setlendiyse eklenmesi zorunludur. Format: "gun/ay/yıl saat:dakika")

değişkenlerinin string olarak /messages?access_token=xxx adresine http post ile gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: 1 saat içerisinde bir numaraya gönderilecek aynı içerikli maksimum sms sayısı 6, farklı içerikli maksimum sms sayısı ise 20'dir. Bu sayıları aştıktan sonraki gönderdiğiniz smsler spam olarak algılanıp iletilmeyecektir. Spam filtresine takıldığınız zaman, gönderim yapmaya çalıştığınız numaraya sms atmanız 1 saat süresince engellenecektir.

Sabitler

Dönen json içerisindeki bazı alanlarda bulunan değişken anlamları aşağıda verilmiştir.

 • State
  • WAITING: İletim raporu bekleniyor
  • FAILED: İletilemedi
  • CONFIRMED: İletildi

Dönen değerler

 • title: Mesaj Başlığı
 • content: Mesaj metni
 • is_planned_sms: İleri tarihli gönderilen mesaj mı?
 • send_date: İleri tarihli mesajların gönderileceği zaman
 • created_at: Oluşturulma zamanı
 • recipients: Alıcılar
  • number: İletilme numara
  • state: İletilme durumu
You can’t perform that action at this time.