Behance Style Flat UI Kit
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
ui_css
ui_fonts
ui_image
ui_js
video
.gitattributes
.gitignore
README.md
index.html

README.md

Behance Style Flat UI Kit

Emrah Demirağ tarafından tasarımı yapılıp UI Pixels'de paylaşmış bir UI Kit çalışmasını deneyimlemek amacı ile %60'lık bir kısmını hazırladım.

Açıklama ve Demo : http://www.bulutuzer.com/behance-style-flat-ui-kit/