Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

..
Failed to load latest commit information.
baakvbefugv_1973
baasaareinfdv
baazustv
bab-kabgv
babauraumog
babefugv_2008
babg
babrigeschwv_1978
babwismarg
badev
badv
baeausbv_2004
baeckmstrv
baederfangausbv
baedermeistprv
baeo
baeouaaendg_2004
bafg
bafinbefugv
baflsbauebng
bafoeg-einkommensv
bafoeg-teilerlassv
bafoeg
bafoegfachlehrerv
bafoegzuschlagsv
bafoegzustv_2004
bagbeihzustano
bahng
bahnvorschranwg
bakredsitzbek
bakredwwsubefuev
baktwaffvernuebk
baktwaffvernuebkg
bamkosto
banerkv_2002
bankfachwprv
bankkfm_kfrausbv
bapauschv
bapo
bapostg
bapostsa
barchbv
barchg
barchkostv
bartschv_2005
basig
basluebk
basluebkg
bastrlschg
battg
battgdv
batzv
bauarbbv_8
bauazustano
baubetrpeo
baubetrv_1980
baufordsig
baugeraetefausbv_1997
baumaschfuev
baumaschmeistprv
baumeistervablv
baunvo
baupg
baupgheizkesselv
baupgpuezanerkv
baupueano
bausfamtg
bausparkg
bausparkv_1990
bausparvetrabwv
bausparvetrabwv_2
baustellv
baustiftg
baustoffprausbv_2005
bauwabdausbv
bauwiausbv_1999
bauzausbv_2002
bavbvo
bavorstbeamtruaano_2008
bavsitzbek
baw_bafag
bawvowizustv
bba-kostv_1998
bbahnernano_1975
bbahng
bbahnvermg
bbankg
bbankg_36aeuev
bbankgeuev
bbanklv
bbankpersv
bbaug
bbergg
bbesg
bbesg_26abs4nr2vaendv_2
bbesg_besuegbek
bbesg_besuegbek_2010
bbesg_besuegbek_2011
bbesg_besuegbek_2012
bbesg_besuev2bek
bbesg_besuev2bek_2008
bbg_2009
bbhv
bbig2005_73ano
bbig_2005
bbig_81anwv
bbig_82anwv
bbig_84ano_1
bbig_84ano_10
bbig_84ano_12
bbig_84ano_13
bbig_84ano_14
bbig_84ano_15
bbig_84ano_16
bbig_84ano_17
bbig_84ano_18
bbig_84ano_19
bbig_84ano_1979
bbig_84ano_2
bbig_84ano_3
bbig_84ano_7
bbig_84ano_8
bbig_84ano_9
bbigzustbek
bbkg
bbodschg
bbodschv
bbvanpg2000art4uabek
bbvanpg95art3abs3bek
bbvanpg98art4uabek
bbvanpg99art4uabek
bbvanpg_2003_2004
bbvanpg_91
bbvanpg_95
bbvanpg_98
bbvanpg_99
bbvlg_1975
bdbos-kostv
bdbosg
bdboszertv
bdg
bdg_82v_2008
bdgbafindv
bdgbibbbminbfano
bdgbmingano
bdgbukbminasdv
bdgminiano
bdgpnedv
bdigzustdbano
bdlr
bdnog
bdo_35deutschepostagano_1999
bdo_35deutschepostbankagano
bdobukbminaano
bdrnog
bdsg_1990
bdzv
beamt_besraendg_5
beamthaftbelbek
beamthaftchebek
beamthaftdnkbek
beamthaftespbek
beamthaftfrabek
beamthaftgrcbek
beamthaftjpnbek
beamthaftnldbek
beamthaftnorbek
beamtstg
beamtvg
beamtvg_31dv
beamtvg_43abs3v
beamtvgaendg
beamtvgaendg_1993
beamtvraendg
beamtvuev
beamtvzustano_2010
beamtzustueano
bearbthg
beauftrv
bebeamtano
bebeamtano_1996
bebeamtano_1999
bedbpstruktg
bedggstv
beeg
befbedv
befbezg_2008
befzustv_1979
beg
beg_172dv_44
beg_172dv_45
beg_172dv_46
beg_172dv_47
beg_172dv_48
beg_172dv_49
beg_172dv_50
beg_172dv_51
beg_172dv_52
beg_172dv_53
begaendg_3
begdv1_2_3aendv
begdv1_2_3aendv_2
begdv1_2_3aendv_3
begdv2aendv_4
begdv3aendv_4
begdv6aendv_2
begdv6aendv_3
begdv6ergvo
begdv_1
begdv_2
begdv_3
begdv_4
begdv_5
begdv_6
begebv_2008
begleitg
beglv_2003
begschlg
begschlgart5v_1
begschlgart5v_2
begschlgverfv
begtpg
beherbstatg_2003
behwerkprv
behwerkprzustv
behzabk
beiratsv
beitrentlg
beitrentlkrg
beitrlv_2005
beitrlv_2006
beitrsrv_baaendg
beitrvv
beklindausbv_1997
belwertv
bemfv
berathig
beratungsg
beratungsg_25abs1v_1
beratungsg_25abs1v_2
bergarbwofoeg
bergarbwofoegdv
bergbauarbbv_2
bergbversstrv
bergmausbv
bergmsdlgg
bergmsdlgg_2
bergrvaendv
bergtechausbv
berguebk
berguebkg
bergwozerhv
bergwozsenkv
berhvv
berlin_bonng
berlinfg
berlinuebk
berpensv
berrehag
berv
berversv_2006
besaendg_6
besatzrberg
besatzreglvtrart1bek
besatzreglvtrteil5bek
beschg
beschmechausbv
beschneurg
beschussv
beschv
beschverfv
besitzbek
besstruktg
bestausbv
bestmstrv
besueg
besuev2bek_1992-03-09
besuev2bek_1993-06-02
besuev2bek_1994-01-14
besuev2bek_1994-09-10
besuev2bek_1996-02-21
besuev2bek_1997-06-18
besuev2bek_1998-12-03
besvng2uelv
besvng_1
besvng_2
betravabk_lux
betravg
betravstatv_3
betrkv
betrpraemdurchfg
betrpraemdurchfgzuckv
betrpraemdurchfv
betrsichv
betrvg
betrvgdv1wo
betrvrg
betrwhwoprv
betrwprv
betterausbv
bettermstrv
beurkg
bevstatg
bevvg
bewachv_1996
bewaendg
bewaendg_1971
bewaufnuebkhaag
bewg
bewg_122abs3dv
bewg_39dv_1
bewg_39dv_2
bewg_39dv_3
bewg_55abs3_4dv
bewg_55abs8dv
bewg_81dv
bewg_90dv
bewgaendg
bezanpuev1aendv_1
bezanpuev_1
bezeichnungsv
bezng
bfag
bfaipg
bfarmsitzbek
bfarmzustano
bfarmzustano_2006
bfdg
bfhbeihzustano
bfinhbruag
bfinhshuag
bfinvwbdgdano_2008
bfinvwernano_2009
bfjg
bfjwidano
bfnatschg
bfoev
bfrg
bfstrmg
bfv_1980
bga-nachfg
bgahomamkostv
bgb-infov
bgb
bgbabest_1898
bgbeg
bgentgkostv
bgg
bgh_bpatgervv
bghwidano
bgl_2002
bgl_2003
bgl_2004
bgl_2007
bgleig
bgrbinschzustv
bgrembg
bgruverkolympg
bgrwidano_2011
bgsaausglv
bgsbdodano_1999
bgsg
bgsg_1994
bgsjarbschv
bgsneuregg
bgspersg
bgsresernano
bgsresoffbpraesernano
bgsvvermg
bhfabgv
bho
bhv1v
bibbsitzbek
bibuchhprv_2007
bienschv_1992
bienseuchv
bierstdb
bierstg_2009
bierstgemby_bag
bierstgemwueg
bierstv_2010
bierv
bihdurchrvbg
bihdurchrvbgbek
bildscharbv
bilkoumv
bimadiszv
bimag
bimazustbek
bimschg
bimschv_10_2010
bimschv_11_2004
bimschv_12_2000
bimschv_13_2004
bimschv_14
bimschv_16
bimschv_17
bimschv_18
bimschv_1_2010
bimschv_20_1998
bimschv_21
bimschv_24
bimschv_25
bimschv_26
bimschv_27
bimschv_28_2004
bimschv_29
bimschv_2_1990
bimschv_30
bimschv_31
bimschv_32
bimschv_34
bimschv_35
bimschv_36
bimschv_39
bimschv_4_1985
bimschv_5_1993
bimschv_7
bimschv_9
binschabgasv
binschabk_csk
binschabk_geor
binschabk_hun
binschabkcskg
binschabkgeorg
binschabkgeorprot
binschabkhung
binschabkpolg
binschabkromg
binschausbv
binscheo
binscheuebk
binscheuebkg
binschfondsg
binschfudvbg2000bek
binschfudvbg_2000
binschfudvbgbek
binschg
binschgerg
binschkostv_2002
binschlotsvergv_1976
binschlotsvergv_2006
binschlv
binschowizustv_1974
binschpatentv1998abwv_1
binschpatentv_1998
binschprg
binschsiv
binschsprfunkv_2003
binschstrev_2012
binschstro1998abwv_64
binschstro1998abwv_65
binschstro1998abwv_66
binschstro1998abwv_67
binschstro1998abwv_77
binschstro1998abwv_78
binschstro1998abwv_80
binschstro1998abwv_81
binschstro1998abwv_82
binschstro_2012
binschuebertragungsv
binschuebkg
binschukrabkg
binschuo2008abwv_1
binschuo2008abwv_2
binschuo2008abwv_3
binschuo2008abwv_4
binschuo2008anh_ii
binschuo2008anh_iii
binschuo2008anh_iv
binschuo2008anh_ix
binschuo2008anh_viii
binschuo2008anh_x
binschuo2008anh_xi
binschuo2008anh_xii
binschuo_2008
binschuoev_2008
binschzv
binwastrbgrabkg
bioabfv
biokraft-nachv
biomassev
biomathintv
bionachgebv
biost-nachv
biostoffv
bismstiftg
bitv_2_0
bjagdg
bjagdgaendg
bjagdgaendg_2
bkadv
bkag_1997
bkartasitzbek
bkatv_2002
bkfangausbv
bkfausbv
bkgg_1996
bkkfausbv
bkleingaendg
bkleingg
bkmbdgano_2005
bkmbek
bkmernano
bkmwidano_2009
bkneg
bkorgerl1994bek
bkorgerl1995-05bek
bkorgerl1995-07bek
bkorgerl1995bek
bkorgerl1997bek
bkorgerl1998bek
bkorgerl1999bek
bkorgerl_1977
bkorgerl_1981
bkorgerl_1984
bkorgerl_1986
bkorgerl_1987
bkorgerl_1989-10
bkorgerl_1989
bkorgerl_1991-01
bkorgerl_1991-04
bkorgerl_1991
bkorgerl_1993
bkorgerl_1994
bkorgerl_1995-05
bkorgerl_2001
bkorgerl_2002
bkorgerl_2004
bkorgerl_2005
bkorgerl_2007
bkorgerl_2009-10
bkorgerl_2009
bkostv-mpg
bkr
bkrfqg
bkrfqv
bkrg
bkv
bkwid_bvtrano
bkwid_vtrano
bkwid_vtrbrkguaano
blauschimmelv_1978
blauzungenschv_2006
blauzungenv
blbv
bleg
bleoelgkostv
bles
blesitzbek
blesv
blg
blg_2000
blgabv
blindkennzv
blutarmv_2010
blutzv
blv_2009
bmaernano_1979
bmaszustano
bmeldduev_1_2005
bmeldduev_2_1995
bmfjubano
bmfluejubano
bmfnvano
bmfzversano
bmgsernano_2003
bmi-arbschganwv
bmiernano_2005
bminasbdgano
bminasernano
bminaszustano
bminbf_bibbwidano
bminbfbeihzustano_2010
bminelvwidano
bminelvwidklagano
bminfsfjbdgano
bminfsfjwid_bvtrano
bminfsfjwid_bvtrano_2001
bminfsfjwid_bvtrano_2003
bminfsfjwidano
bminfwidano_2008
bming
bmingernano
bmingsbrano
bmingsernano
bmingszustano
bmingwidano
bmingzustano
bminjdiszano
bminlwidzustano
bminptdiszano
bminubhvzustano
bminuwidano
bminuwidano_2002
bminuwidano_2004
bminuwidano_2005
bminuwidano_2007
bminuzustano
bminvgdisrzustano
bminvgernano_1997
bminwitbdgano_2009
bminwitbeszustano
bminwituabeihzustano
bmiwidano_2012
bmjernano
bmjfgernano_1976
bmjgerernano
bmjgerwidano
bmjmassgabenberg
bmjvertrano_2009
bmjwidklagano
bmlernano_1975
bmlernano_1990
bmlernano_1991
bmpernano_1982
bmptamtsbezano
bmptamtsbezano_1991
bmptbeamtrano
bmptwid_bvtrano
bmpwid_bvtrano_1979
bmpzversano
bmpzversano_6
bmvbsbnichtrschgzustv
bmvbsdelegatano
bmvg-arbschganwv
bmvgbdodano
bmvgbverszustano
bmvgwidano_2006
bmvgzversano
bmwiternano
bmwitwidano_1999
bmwitwidano_2009
bmwitwidano_2010
bmzwidano
bnatschg_2009
bnatschgkostv
bnddisrzustano
bndernano_2009
bndg
bnichtrschg
bnoto
bnv
bodenlausbv
bodschaetzdv
bodschaetzg_2008
bodschvereinhg
bodseeschuebk
bodseeschuebkzprot
boersg_2007
boerszulv
boettchausbv_2010
bogenmausbv
bogmstrv
bogrv_2009
bokraft_1975
bootbmstrv
bootsbausbv_2011
borkumhfo_1991
bosaano
bosog
bpaedfortbv
bpawidano
bpersvg
bpersvwo
bpflv_1994
bpjmgebo
bpolbg
bpolbg_1abs1v_2003
bpollv_2011
bpolrzustano
bpolzollv
bpolzv_2008
bposternano
bpraesamtsbezano_1958-07-29
bpraesamtsbezano_1958-10-06
bpraesamtsbezano_1958-10-31
bpraesamtsbezano_1961-06
bpraesamtsbezano_1961-11
bpraesamtsbezano_1962
bpraesamtsbezano_1965
bpraesamtsbezano_1966
bpraesamtsbezano_1967-06
bpraesamtsbezano_1967-10
bpraesamtsbezano_1968
bpraesamtsbezano_1969-07
bpraesamtsbezano_1969-08
bpraesamtsbezano_1969-12
bpraesamtsbezano_1970-01
bpraesamtsbezano_1970-02
bpraesamtsbezano_1970-08-05
bpraesamtsbezano_1970-08-31
bpraesamtsbezano_1970-10
bpraesamtsbezano_1971-02
bpraesamtsbezano_1971-10
bpraesamtsbezano_1972-02-01
bpraesamtsbezano_1972-02-04
bpraesamtsbezano_1973-08
bpraesamtsbezano_1973-09
bpraesamtsbezano_1973-11
bpraesamtsbezano_1974-03
bpraesamtsbezano_1974-12
bpraesamtsbezano_1977-04
bpraesamtsbezano_1977-06
bpraesamtsbezano_1977-07
bpraesamtsbezano_1977-08-02
bpraesamtsbezano_1979-03
bpraesamtsbezano_1980-10-22
bpraesamtsbezano_1982-07
bpraesamtsbezano_1982
bpraesamtsbezano_1985-01
bpraesamtsbezano_1986
bpraesamtsbezano_1987-08
bpraesamtsbezano_1987
bpraesamtsbezano_1989
bpraesamtsbezano_1991
bpraesamtsbezano_1995-09
bpraesamtsbezano_1995
bpraesamtsbezano_1996
bpraesamtsbezuebano
bpraesernano_2004
bpraesfestaktano
bpraesflaggenano
bpraeskennzano
bpraeskldgamtsgehano
bpraeskldgbag_bsgano
bpraeskldgbdigano
bpraeskldgbgsauslano
bpraeskldgbmiano_2005
bpraeskldgbrdschano
bpraeskldgbvgano
bpraeskldgbwschano
bpraeskldgdbpano
bpraeskldgforstano_2011
bpraeskldgjwano
bpraeskldgkaplwdano
bpraeskldgpatano
bpraeskldgpfbmvgano
bpraeskldgthwano
bpraeskldgverkvwano
bpraeskldgzollvwano
bpraespatgerkldgano
bpraesruhebezg
bpraessoldernano
bpraessportplerl
bpraesthhstiftg
bpraesunifano
bpraeswahlg
bpraeswehrdgerkldgano
bqfg
branntwmong
branntwmonvwg
brao
brao_206dv
brau_maelzausbv_2007
braummstrv
brbmstrv
bregamtswovwvs
bregentschbest
bregsitzbek
brennausbv
brennmstrprv
brenno_1998
brgo_1966
brhg_1985
brhsitzbek
brillverfmausbv
brinv
brkg_2005
brmv
brpraesamtsbezano
brrg
brsekrhauso
brstv_2010
brucellosev
brueg
bruegdv_1
bruegsaarg
bsavfv
bsavfvaendv
bschav
bschuwg
bschuwv
bseeschg
bseuntersv
bsg_1999
bsg_2000
bsg_2002
bsg_2003
bsg_2004
bsg_2007
bsgwidano
bsgwidano_2011
bshg_47v
bshg_72dv_2001
bshg_76dv
bshg_88abs2dv_1988
bshgebv
bshkostv_2002
bsi-kostv_2005
bsig_2009
bsizertv
bstatg_1987
bstrmauterhebv
bsv_1994
bsv_1995
bsv_1996
bsv_1997
bsv_1998
bsv_1999
bsv_2001
bsv_2012
bswag
btaeo
btberlinbek
btbg
btbrggo
btbrggoaendergbek_1990
btgo1980anl1abest
btgo1980anl1abestbek_2006
btgo1980anl6bek_1991
btgo1980anl6bek_1995
btgo1980anl6bek_1998
btgo1980anl6bek_2002
btgo1980anl6bek_2005
btgo1980anl6bek_2010
btgo1980anl_1
btgo1980anl_2
btgo1980anl_3
btgo1980anl_4
btgo1980anl_5
btgo1980anl_6
btgo1980anl_7
btgo1980bes
btgo1980uebernbek
btgo_1980
bthauso_2002
btmaendv_21
btmahv
btmbinhv
btmg_1981
btmkostv_2009
btmvv_1998
btpraesamtsbezano
buchbausbv_2011
buchbindmstrv
buchbmstrv_2006
buchhdlausbv_2011
buchprg
budgetv
buechsenmausbv_2010
buechsmstrv
buehnenm_plastausbv
buergporpakt
buergporpaktgg
buerstpiausbv
buerstpimstrv
buesingenvtr_che
bukdiszano
bukg
bundfamkv
burlg
burlv
butt_kaeseuaprv
buttv_1997
buv_2006
buzav
bvabeszustano
bvabundfamkv
bvag
bvaprzustano
bvarkano
bvasitzbek
bvazustano
bvdvv
bverfgamtsgehg
bverfgbes_1970-12-17
bverfgbes_1978-12-06
bverfgbes_1993-11-15
bverfgg
bverfggo_1986
bverfschg
bverkehrzaenderl
bverstg
bvertrbmbano
bverwgbhano
bvetrdbano_1985
bvfg
bvfgaendg_2
bvg
bvg_11adv
bvg_15dv
bvg_27bv
bvg_31abs5dv
bvg_33dv_1961
bvgsaareg
bvlauev
bvlg
bvluev
bvo_2
bvsauflg
bvwaaufguano_1968
bvwaaufgueano_1969
bvwaaufgueano_1992
bvwadisrzustano
bvwag
bvwakdverwano
bvwasozhzustano
bvwauebzustano
bvwawehrpflano
bvwazustg131ano
bwahlg
bwahlgfristabkv
bwahlgv
bwaldg
bwaldinvv_3
bwappenbek
bwbdsgowizustv
bwbeamtausglg
bwehrzerlaenderl
bwehrzerlaenderl_96
bwehrzerlneuferl
bwfahnano
bwfschulpro
bwildschv
bwkauslg
bwkauslgaendg
bwkoopg
bwo_1985
bwpverwpg
bwrberermg
bwvollzo
bzblg
bzblgdv_1
bzgazustano
bzollvuev
bzrg
bzsauflg
Something went wrong with that request. Please try again.