Skip to content
Günün etiketi app'inin python ile yazılmış api'ları
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
venv
Controller.py
README.md
TestMining.py
turkce-stop-words
yorumlar.csv

README.md

gununEtiketiBackenPython

Günün etiketi app'inin python ile yazılmış api'ları

##Projenin genel tanımı ve amacı

Bu proje insanların hergün hangi konular üzerinde durduğunu belirlemeyi amaçlayan bir mobil uygulamadır.Bunun üzerine Günün etiketi açıltıktan sonra her etiketin olduğu gibi etiket hakkında olumlu veya olmusuz düşüncelr olucaktır bunları belirlemek içinde proje içerisinde data mining yapılmaktatır.

##Kullanılan teknolojiler

->Projenin backend tarafında Python dili ve bottle,pymysql,pandas,numpy ve json kütüphaneleri kullanıldı. ->Projenin frontend tarafında ise java dili retrofit,butternife ve lottie gibi kütüphaneler kullanıldı.

##Sistem bileşen diyagramı

group 2

https://i.hizliresim.com/7aog8v.png

##Projenin uygulama aşamaları

  1. aşama uygulamanın tasarım aşamasıydı sketch uygulaması il tasarımlar yapıldı.
  2. aşama cilientler ile hangi dataların gidip geleceğinin belirlenmesi ve buna göre veri tabanının oluşturulması
  3. aşama apiların yazılması hangi end pointte hangi data var onların belirlenip yazılması
  4. aşama clientın yani android apilara bağlanması ve veri akışının testi
  5. aşama ve son aşama ise text mining ile api arsında veri akışı bunun için bir etiketin altındaki yorumları mining yaparak sonucu api'a dönmek.
You can’t perform that action at this time.