FFT implementation and simple spectral analyzer in Haskell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
fft.hs

README.md

fft-haskell

FFT implementation and a simple spectral analyzer in Haskell

This is the original project which inspirated HarmonEye, a real-time music pitch analyzer and visualizer several years later.

This was a semester project in Non-procedural Programming course at the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague.

Created: April 2008

Bohumír Zámečník

Original README in Czech:

FFT a jeho aplikace (spektralní analyzér)

Použitý jazyk: Haskell

Implementované algoritmy:

 • Rekurzivní FFT (Fast Fourier Transform)
  • (dopředná a inverzní) na seznamech komplexních čísel
 • Iterativní FFT
  • (dopředná a inverzní) na polích komplexních čísel
  • (dopředná a inverzní) na seznamech komplexních čísel
 • Naivní DFT (Discrete Fourier Transform) podle vzorce
  • (dopředná a inverzní) na seznamech

Praktická aplikace algoritmů:

Spektrální analyzér signálu

Ze vstupního signálu pomocí FFT spočítá a pak zobrazí frekvenční spektrum.

Na vstupu dostane signál jako seznam reálných čísel. Čísla bere po oknech zvolené velikosti. Jednotlivá okna prožene přes FFT a ze získaných komplexních čísel spočítá výkon pro každé pásmo, a tím získá frekvenční spektrum. To poté přeškáluje do logaritmického měřítka a podle zadané velikosti okna. Spektrogram je pak pomocí sloupců hvězdiček zobrazen na výstup.

Původně bylo v plánu použít pro vstup signálu zvukové soubory nebo zařízení. Buď pomocí SDL-Audio, OpenAL nebo ALSA. Ukázalo se ale, že bindingy těchto knihoven jsou v Haskellu zatím na takové úrovni, že vstup surového zvukového signálu nebyl možný. SDL a OpelAL sice umožňují pracovat se zvukovými soubory či zařízeními, ale není možné sahat přímo na holý signál. Bining pro ALSU by to měl umožnovat, ale bohužel je zatím v alpha stavu, balíček neexistuje a ani přes usilovnou snahu toto knihovnu nainstalovat se mi to nepodařilo. Proto jsem se rozhodl udělat pouze textový vstup a neinteraktivní zpracování.

Použití

Algoritmy

Rekurzivní FFT
 • fft - FFT seznamu komplexních čísel rekurzivně
 • ifft - inverzní FFT seznamu komplexních čísel rekurzivně
 • fftR - FFT seznamu reálných čísel rekurzivně
 • ifftR - inverzní FFT seznamu reálných čísel rekurzivně
Iterativní FFT
 • fftiterArray - FFT pole komplexních čísel iterativně
 • ifftiterArray - inverzní FFT pole komplexních čísel iterativně
 • fftiterList - FFT seznamu komplexních čísel iterativně
 • ifftiterList - inverzní FFT seznamu komplexních čísel iterativně
 • fftiter - zkratka za fftiterList
 • ifftiter - zkratka za ifftiterList
DFT
 • dft - DFT jednoduše podle vzorce, ale nepříliš efektivně
 • idft - inverzní DFT podle vzorce

Spektrální analyzér

processSignal - spektrální analyzér

 • parametry
  • velikost okna
  • vstupní signál jako seznam reálných čísel
 • výstup - spektrogram na stdout

Testovací sada

Viz poslední sekce zdrojového kódu. Je tam mnoho testovacích funkcí pro jednotlivé části programu. Jejich název začíná prefixem 'test'.

Více informací je možno nalézt v komentářích k jednotlivým funkcím.

TODO aneb, co už se nevešlo:

 • Iterativní FFT na polích moc žere paměť. Např. ve WinHugsu s 7 MB heapu spolkne seznam délky nejvýš 256, pak už se nevejde.
  • ŘEŠENÍ: iterativní FFT na listech
 • Vstup přes stdin nebo nejlépe přes zvukovou knihovnu (závisí na problému s bindingy).
 • Opravdu grafický výstup.
 • Interaktivní ovládání.

Použitá literatura

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, 2nd Ed, MIT Press 2001