Czech name declension to the vocative case for greetings
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
conf
project
public
scripts
test/com/salutr
.gitignore
LICENSE
Procfile
README.md
system.properties

README.md

Salutr

Skloňuje česká jména do 5. pádu pro oslovení.

Umí dokonce i jména složená z více částí, titulů, iniciálových písmen, apod.

Knihovna je psaná ve Scale a webová aplikace s pomocí frameworku Play. Dále je zde aplikace spustitelná přes CLI a refactoring původní JS implementace.

Inspirací byl skript od Pavla Sedláka (Pteryxe) České skloňování / The czech declensions. Původní javascriptová implementace, ačkoliv jde o amatérský software, je vcelku zajímavá, leč trpí mnoha praktickými nedostatky.

Prvním krokem byl dlouhý a drastický refaktoring - vhodné pojmenování symbolů, strukturování funkcí, odstranění globálních mutable proměnných, API, atd. Kromě toho byl omezen scope z všech pádů a čísel pouze na 5. pád jednotného čísla. Druhým krokem bylo kompletní přepsání do Scaly.

Kód lze použít třemi způsoby:

 • jako knihovnu
 • jako CLI aplikaci - main ve třídě VocativeDeclinatorApp.scala
 • jako webovou aplikaci - přes Play

Aplikace byla úspěšně použita např. pro vyskloňování seznamu jmen a příjmení ze sčítání lidu od MVČR.

Je třeba podotknout, že skloňování není ve všech případech úplně 100%, ale cca pro 95% případů je v pořádku.

Autor

 • Bohumír Zámečník - refaktoring, port do Scaly, skloňování složených jmen, skripty pro manipulaci s daty
 • Pavel Sedlák - původní skript, data do pravidel

Licence

MIT, pokud není výslově uvedeno jinak

Prohlášení: Tento projekt byl použit pro zpracování dat ve společnosti Etnetera, ale vznikl čistě mimo ni. Takže platí licence MIT.

TODO

 • lepší dokumentace
 • vyčistit kód
 • testy
 • separovat knihovnu, CLI, webovou aplikaci a JS implementaci
 • přepsat zpracování pravidel - použít regex nebo trie
 • opravovat pravidla pro chybné výsledky
 • zkusit foneticky založené skloňování