Skip to content
Web de Ca la Sisqueta
PHP JavaScript CSS HTML Modelica Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
provision
wp-admin
wp-content
wp-includes
.gitignore
.htaccess
.slugignore
README.md
Vagrantfile
calasisqueta.local.example
composer.json
composer.lock
index.php
license.txt
nginx.conf.example
readme.html
wp-activate.php
wp-blog-header.php
wp-comments-post.php
wp-config-sample.php
wp-config.php
wp-cron.php
wp-links-opml.php
wp-load.php
wp-login.php
wp-mail.php
wp-settings.php
wp-signup.php
wp-trackback.php
xmlrpc.php

README.md

Web de Ca la Sisqueta

Aquesta és la web del projecte cooperatiu i associatiu de Ca La Sisqueta de Gramenet del Besòs. Es basa en el projecte Wordpress Heroku per allotjar una instal·lació wordpress a servidors de Heroku.

You can’t perform that action at this time.