Android geliştirme için Futurice geliştiricilerinden yapın/yapmayın önerileri
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 7 commits ahead, 162 commits behind futurice:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
templates/rx-architecture
CONTRIBUTING.md
LICENSE
README.md

README.md

Android geliştirme için örnek alınası davranışlar

Buradaki dersler Futurice'nin Android geliştiricilerinden öğrenildi. Buradaki rehberleri takip ederek tekerleği yeniden icat etmekten kaçınabilirsiniz. Windows Phone ya da iOS geliştirmeyle ilgileniyorsanız iOS için Örnek Alınası Davranışlar (EN) veya Windows Phone için Örnek Alınası Davranışlar (EN) belgelerine bir bakın.

Android Arsenal

Özet

Gradle'ı ve onun tavsiye edilen proje yapısını kullanın

Parolaları ve gizli kalması gereken bilgileri gradle.properties'in içine koyun

JSON verilerini ayrıştırmak (parse) için Jackson kütüphanesini kullanın

Kendi HTTP istemcinizi yazmayın, Volley ya da OkHttp kütüphanelerini kullanın

Guava'dan kaçının ve 65k metot limiti nedeniyle birkaç kütüphaneden fazlasını kullanmayın

UI ekranı sunmak için Fragment'ları kullanın

Fragment'ları yönetmek için Activity'leri kullanın

Layout XML'leri de koddur; onları da organize edin

Style kullanın ve layout XML'lerinde mükerrer attibute kullanmaktan kaçının

Kocaman bir tanesiyle uğraşmak yerine birden fazla style dosyası kullanın

colors.xml dosyanızı kısa tutun, TEKRARLAMAYIN, sadece palet tanımlamanız bile yeterli*

dimens.xml dosyanızda da TEKRARLAMA YAPMAYIN, genel sabitleri tanımlamaya bakın

ViewGroup'larda derin hiyerarşiler kurmayın

WebView'larda istemci tarafı işlemlerden kaçının ve sızıntılara dikkat edin

Unit testler için Roboelectris'i kullanın, Robotium'u cihaz-bağlı UI testleri için kullanın

Emülatör (öykünücü) olarak Genymotion kullanın

ProGuard veya DexGuard'ı her zaman kullanın

Basit kayıtlamalar için SharedPreferences'ı, öteki tüm işler için ContentProvider'ları kullanın

Uygulamanızı debug etmek için Stetho kullanın


Android SDK

Android SDK'nızı ev dizininizde bir yere veya uygulamadan bağımsız başka bir yerde tutun. Bazı IDE'ler SDK ile beraber gelir ve SDK IDE ile aynı dizinde olabilir. Bu durum IDE'yi güncelleyeceğinizde (ya da yeniden kuracağınızda) hiç de iyi bir şey değildir. Aynı şekilde IDE değiştireceğinizde. Aynı şekilde IDE'niz sizin kullanıcınızda (root altında değil) çalışacaksa SDK'yı sistem seviyesinde ve sudo izinleri gerektirecek bir yere almaktan da kaçının.

İnşa sistemi (Build system)

İnşa sistemi konusundaki öntanımlı seçeneğiniz Gradle olsun. Ant daha sınırlı çalışır ve geveze (verbose) çalışır - çıktısı çoktur. Gradle ile şunlar çok kolaydır:

 • Uygulamanızın farklı varyantlarını/sürümlerini inşa etmek
 • Betik gibi kısa kısa yapılarla basit görevler oluşturmak
 • Bağımlılıkları yönetmek ve indirmek
 • Keystore'ları özelleştirmek
 • ve daha fazlası

Android'in Gradle eklentisi yeni standart inşa sistemi olarak Google tarafından aktif bir biçimde geliştirilmektedir.

Proje yapısı

Çok bilinen iki seçeneğiniz var: eski Ant & Eclipse ADT proje yapısı ya da yeni Gradle & Android Studio proje yapısı. Biz yeni proje yapısını kullanıyor olsak bile hangisini kullanıp kullanmayacağınızı siz seçebilirsiniz. Eskisini seçseniz bile build.gradle dosyasıyla beraber bir Gradle yapılandırması sağlamaya çalışın.

Eski yapı:

eski-yapi
├─ assets
├─ libs
├─ res
├─ src
│ └─ com/futurice/project
├─ AndroidManifest.xml
├─ build.gradle
├─ project.properties
└─ proguard-rules.pro

Yeni yapı:

yeni-yapi
├─ falanfilan-kutuphanesi
├─ app
│ ├─ libs
│ ├─ src
│ │ ├─ androidTest
│ │ │ └─ java
│ │ │   └─ com/futurice/project
│ │ └─ main
│ │   ├─ java
│ │   │ └─ com/futurice/project
│ │   ├─ res
│ │   └─ AndroidManifest.xml
│ ├─ build.gradle
│ └─ proguard-rules.pro
├─ build.gradle
└─ settings.gradle

Yeni yapının en temel farklı açıkça ayrılmış 'source set'leridir (main, androidTest) ki bu Gradle'ın bir konseptidir. Bu sayede örneğin src dizininin altına, uygulamanızın ücretli ve ücretsiz sürümlerinin kaynak kodlarını tutacak 'parali' ve 'bedava' isimli dizinler şeklinde source set'ler koyabilirsiniz.

Üst seviye bir app dizini, uygulamanıza referans olarak gösterdiğiniz kütüphane projelerini (bkz: falanfilan-kutuphanesi) uygulamanızdan ayırt etmek açısından kullanışlıdır. settings.gradle dosyası da daha sonra app/build.gradle dosyasında referans olarak kullanabileceğiniz bu kütüphane projelerinin referanslarını tutar.

Gradle yapılandırması

Genel yapı. Bunun için Google'ın Android için Gradle rehberini takip edin.

Küçük görevler. Betikler (shell, Python, Perl, etc) yerine Gradle'ın içinde de görevler oluşturabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için sadece Gradle'ın belgelendirmesini okumanız yeterli.

Parolalar. Uygulamanızın build.gradle dosyasında, uygulamanızın canlı (release) inşası için signingConfigsi tanımlamanız gerekecek. Burada şunları yapmaktan kaçının:

Böyle yapmayın. Bu şekilde bu parola bilgisi sürüm kontrol sisteminde (Git gibi) görünür.

signingConfigs {
  release {
    storeFile file("myapp.keystore")
    storePassword "parola123456"
    keyAlias "anahtar"
    keyPassword "parola123456"
  }
}

Bunun yerine sürüm kontrol sistemine eklememeniz gereken (.gitignore ile falan) bir gradle.properties dosyası oluşturun:

KEYSTORE_PASSWORD=parola123456
KEY_PASSWORD=parola7890

Bu dosya otomatik olarak Gradle tarafından içeri aktarılır ve bu sayede tıpkı şuradaki gibi build.gradle dosyasında kullanabilirsiniz:

signingConfigs {
  release {
    try {
      storeFile file("myapp.keystore")
      storePassword KEYSTORE_PASSWORD
      keyAlias "anahtar"
      keyPassword KEY_PASSWORD
    }
    catch (ex) {
      throw new InvalidUserDataException("Ops! gradle.properties içinde KEYSTORE_PASSWORD ve KEY_PASSWORD tanımlamanız gerekiyor.")
    }
  }
}

jar dosyalarını import edeceğinize Maven'ın bağımlılık çözümlemesini tercih edin. Eğer projenize elle jar dosyalarını eklerseniz, bir yerden sonra onların eklediğiniz gibi kalmış, 2.1.1 gibi sürümleriyle baş başa kalacaksınız. Jar'ları indirmek ve güncellemelerini yönetmek çok hantal bir çözüm ve Maven bu problemi çok güzel çözüyor ve aynı şekilde Android'in Gradle inşaları da böyle yürüyor. Örnek:

dependencies {
  compile 'com.squareup.okhttp:okhttp:2.2.0'
  compile 'com.squareup.okhttp:okhttp-urlconnection:2.2.0'
}

Maven'in dinamik bağımlılık çözümlemesini kullanmaktan kaçının. 2.1.+ gibi dinamik versiyonları kullanmamaya çalışın. Bu kullanım, farklı veya stabil olmayan bir sürümü indirmenizle veya farklı sürümlerin göze çarpmayan davranışlarına maruz kalmanızla sonuçlanabilir. 2.1.1 gibi sabit sürümler kullanmak daha stabil, tahmin edilebilir ve tekrar kullanılabilir bir geliştirme ortamı oluşturmanıza yardımcı olur.

Canlıya alınmayacak (non-release) inşalarınız (build) için farklı paket adı kullanın. Aynı cihaza hem debug (hata ayıklama) hem de release (canlı) sürümleri kurabilmenize yarayacak debug inşa tipi (build type) için applicationIdSuffix yönergesini kullanın. Özellikle uygulamanızın hayat döngüsünde, markette yayınlandıktan sonra değerli bir kazanımınız olacaktır.

android {
  buildTypes {
    debug {
      applicationIdSuffix '.debug'
      versionNameSuffix '-DEBUG'
    }

    release {
      // ...
    }
  }
}

Cihaza kurulu uygulama inşalarınızı ayırt etmek için farklı simgeler de kullanabilirsiniz - farklı renkli bir halini veya "debug" etiketli bir halini. Gradle ile bu çok kolaydır: varsayılan proje yapısında debug simgesini app/src/debug/res dizinine ve release simgesini de app/src/release/res dizinine atmanız yeterli. İsterseniz her inşa tipi için uygulama adını değiştirebilirsiniz. Benzer şekilde versionName değerini de değiştirebilirsiniz. (yukarıdaki örneklerdeki gibi)

IDE'ler ve metin editörleri

İstediğiniz editörü kullanın ama proje yapısıyla güzelce uymasına da dikkat edin. Editörler kişisel seçimdir ve editörünüzü proje yapısı ve inşa sistemine uyumlu çalıştırmak sizin sorumluluğunuzdur.

Şu an Google tarafından geliştirilme, Gradle'a yakınlık, öntanımlı olarak yeni proje yapısını kullanmak gibi sebeplerden ötürü en çok önerilen IDE Android Studio. Kararlı sürüme geçti ve Android geliştirmeye epey de uygun bir halde.

Eclipse ADT kullanmak uzun zamandır iyi bir fikir değil. Google 2015'in sonunda ADT desteğini sona erdirdi ve kullanıcılarına mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Android Studio'ya göç etmeyi öneriyor. Yine de Eclipse'i kullanabilirsiniz fakat eski proje yapısıyla ve inşa işlemleri için Ant ile geldiğinden Gradle ile çalışacak şekilde yapılandırmanız gerekiyor. Bunu yapamazsanız inşa işlemleri için komut satırını da kullanabilirsiniz.

İsterseniz Vim, Sublime Text veya Emacs gibi düz metin editörlerini bile kullanabilirsiniz. Fakat bu sefer de Gradle'ı ve adbyi komut satırından kullanmanız gerekecek.

Ne kullanırsanız kullanın, sadece Gradle ve yeni proje yapısının uygulama inşa etmek için resmî yol olarak kalacağını bilin ve sürüm kontrol sistemlerine editör-spesifik yapılandırma dosyalarınızı eklemekten kaçının. Örneğin Ant inşa sisteminin build.xml dosyasını eklemekten kaçının. İnşa yapılandırmalarını Ant'nin içinde değiştiriyorsanız özellikle build.gradleı güncel tutmayı unutmayın. Aynı zamanda diğer geliştiricilere bir iyilik yapın ve onları tercih ettikleri araçları değiştirmeye zorlamayın.

Kütüphaneleler

Jackson, nesneleri JSON'a vs çeviren bir Java kütüphanesidir. Gson bu problemi çözen gözde bir seçim olsa bile, Jackson'ı JSON işlemenin şu alternatif yollarını desteklediği için daha akıllıca buluyoruz: akıştırma (streaming), bellek içi ağaç modeli (in-memory tree model) ve geleneksel JSON-POJO veri bağlama (data-binding) desteği. Diğer seçenekler: Json-smart ve Boon JSON

Ağ işleri, önbellekleme ve görseller. Arkayüzdeki (backend) sunuculara istekte bulunma işlerini yapmak için kendi istemcinizi yazmanın yanında mutlaka hesaba katmanız gereken, rüştünü ispatlamış çözümler var. Volley veya Retrofit'i bu amaçla kullanabilirsiniz. Volley aynı zamanda görselleri yüklemek ve önbelleklemek için helper metotlar da sunuyor. Eğer Retrofit'i kullanacaksanız, görselleri yükleme ve önbellekleme işleri için Picasso'yu ve verimli HTTP istekleri için OkHttp'yi kullanabilirsiniz. Retrofit, Picasso ve OkHttp üçlüsü aynı şirket tarafından geliştirilmiştir ve bir diğerini güzelce tamamlar. OkHttp aynı zamanda Volley ile bağlantı kurmakta da kullanılabilir.

RxJava bir Reaktif Programlama kütüphanesidir. Bir başka deyişle eşzamansız olayları (asynchronous events) yönetir. Güçlü ve umut vaat eden bir yaklaşımı vardır ki bu da onun en çok karıştırılan yanıdır. Bu kütüphaneyi tüm uygulama mimarisine uygulamaya çalışmadan önce biraz temkinli yaklaşmanızı öneriyoruz. RxJava kullanarak yaptığımız bazı projeler var. Yardıma ihtiyacınız varsa şu insanlardan biriyle konuşmayı deneyin: Timo Tuominen, Olli Salonen, Andre Medeiros, Mark Voit, Antti Lammi, Vera Izrailit, Juha Ristolainen. Bu abiler sayesinde bu konuda yazılmış blog yazılarımızı okuyabilirsiniz: [1], [2], [3], [4].

Eğer Rx ile hiç tecrübeniz yoksa onu sadece API'den dönen yanıtlara uygulamayı deneyin. Bir başka seçenek olarak, tıklama veya bir arama kutusuna yazma gibi basit UI olaylarının yönetimlerine uygulamayı deneyebilirsiniz. Rx yetenekleriniz konusunda iddialıysanız ve onu tüm mimarinize uygulamak istiyorsanız, onunla yaptığınız tüm cambazlıkları Javadoc olarak yazmaya çalışın. RxJava'ya aşina olmayan bir başka programcının proje bakımında çok zor zamanlar geçirebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ona kodunuzu ve Rx'i anlamak konusunda en iyisini yapın - @oncekiyazilimci'lardan olmayın.

Retrolambda Lambda ifadesi söz dizimini Android'de ve JDK8 öncesi platformlarda kullanabilmenizi sağlayan bir Java kütüphanesidir. Örneğin RxJava ile birlikte fonksiyonel bir tarz kullanıyorsanız kodunuzu okunaklı ve sıkı tutmanıza yardımcı olur. Kullanmak için JDK8 kurun ve bunu "Android Studio Project Structure" diyalogundan SDK Location'ınız olarak ayarlayın. Ardından JAVA8_HOME ve JAVA7_HOME çevresel değişkenlerinizi ayarlayın ve projenizin kökündeki build.gradle dosyasına şunu ekleyin:

dependencies {
  classpath 'me.tatarka:gradle-retrolambda:2.4.+'
}

ve her modülün build.gradle dosyasında da şu değişikliği yapın:

apply plugin: 'retrolambda'

android {
  compileOptions {
  sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
  targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}

retrolambda {
  jdk System.getenv("JAVA8_HOME")
  oldJdk System.getenv("JAVA7_HOME")
  javaVersion JavaVersion.VERSION_1_7
}

Android Studio size Java8 lambdaları için kod asistanlığı yapar. Eğer Lambdalar konusunda yeniyseniz başlamak için şu tavsiyelere uyun:

 • Sadece bir metot içeren arayüz sınıfları (interface class) birer "lambda dostu"dur ve daha sıkı bir söz dizimiyle 'katlanabilirler' (foldable)
 • Parametreler ve bunun gibi şeylerde sorun olursa, normal, bildiğiniz bir anonim dahili sınıf yazın ve Android Studio'ya sizin yerinize onu bir lambda ifadesi içinde 'katlamasını' söyleyin.

dex metot sınırlamasına dikkat edin ve çok fazla kütüphane kullanmaktan kaçının. Android uygulamaları bir dex dosyası olarak paketlenirken, aynı zamanda 65536 adet referanslanmış metot sınırlamasına da uğrar. [1] [2] [3]. Bu sınırı geçerseniz derleme sırasında fatal error görürsünüz. Bu sebepten dolayı en az miktarda kütüphane kullanın ve kütüphanelerin sınırın altında kaldığını belirleyebilmek için dex-method-counts gibi araçları kullanın. Özellikle Guava kütüphanesini kullanmaktan kaçının - 13 binin üzerinde metot içeriyor.

Activity'ler ve Fragment'lar

Fragment'lar Android'de bir UI ekranı gerçeklerken öntanımlı seçeneğiniz olmalı. Fragment'lar uygulamanızda bir araya getirilen yeniden kullanılabilir kullanıcı arayüzleridir. Kullanıcıya ekran arayüzleri sunarken Activity'leri kullanmak yerine Fragmet kullanmanızı öneriyoruz. Bunun birkaç nedeni şöyle:

 • Çok bölmeli layout'lar için çözümdür. Fragment'lar öncelikle telefon uygulamalarını tablet ekranlarına uyumlu hale getirmek için tanıtıldı ve böylece A veya B bölmelerinden herhangi biri tüm telefon ekranını kaplayabiliyorken, bir tablet ekranında ikisini bir arada tutabiliyorsunuz. Eğer uygulamanızı en başından beri Fragment kullanarak yazarsanız, daha sonra farklı form faktörlerine uyumlu hale getirmek sizin için zor olmayacaktır.

 • Ekranlar arası iletişime uygun. Android'in API'si bir Activity'den diğer Activity'ye kompleks verileri (örn: bazı Java nesnelerini) taşıma konusunda uygun bir yol sunmuyor. Fragment'lar ile Activity'nin bir örneğini (instance) onun 'çocuk' fragmentları arasındaki iletişim için bir kanal olarak kullanabilirsiniz.

 • Fragment'lar sadece UI'dan ibaret olmayan genel bir çözümdür. İsterseniz bir Fragment'ı UI olmadan Activity için arkaplan işlerini yapacak şekilde kullanabilirsiniz. Fragment'ları değiştirmek için Activity'nin içinde bir iş mantığı oturtmak yerine iş mantığı içeren bir fragment oluşturarak bu fikri ileriye taşıyabilirsiniz.

 • ActionBar bile Fragment içerisinden yönetilebilir. Sırf ActionBar'ı yönetmek için UI'ı olmayan bir Fragment oluşturma yolunu seçebilirsiniz veya o an görünen Fragment'ın eylemlerine uygun öğeleri, üstündeki Activity'nin ActionBar'ına ekleyebilirsiniz. Daha fazlasını buradan bulabilirsiniz.

Hep söylendiği gibi biz de matruşka hatalarına neden olabilen kapsamlı bir iç içe-nested fragment kullanımını önermiyoruz. İç içe Fragment'ları sadece kullanmanıza değecek yerlerde (örneğin, ekrana benzeyen Fragment'lar olarak, parmak hareketleriyle yana kaydırılan ViewPager'ın içindeki Fragment'lar şeklinde) veya epey bilgi sahibiyseniz kullanın.

Mimari olarak en tepede uygulamanızın üst seviye bir Activity'si olmalı. Bu Activity iş mantığıyla ilgili Fragment'ların çoğunu içermeli. Aynı zamanda destek amaçlı başka Activity'ler de kullanabilirsiniz ama onların ana Activity ile iletişimi basit ve Intent.setData() veya Intent.setAction() veya benzeri metotlarla sınırlıdır.

Java Paketlerinin Yapısı

Android uygulamalarınızdaki Java yapısı, aşağı yukarı Model-View-Controller yapısına benzeyebilmeli. Android'de, Fragment ve Activity aslında birer Controller sınıftır. Diğer taraftan bariz bir biçimde kullanıcı arayüzünün bir parçasıdır ki bu yüzden View katmanı gibidirler.

Tüm bu nedenlerle Fragment'ları (veya Activity'leri) Controller veya View olarak kesin bir sınıflamaya sokmak zor. En iyisi kendi fragments paketlerinde kalması. Önceki bölümdeki önerileri uyguladığınız müddetçe, Activity'ler üst seviye bir pakette kalabilir. Eğer 2 veya 3'ten fazla Activity'nizin olmasını planlıyorsanız, bir de activities paketiniz olmalı.

Bir diğer yandan, paket yapınız tipik MVC yapısına da benzeyebilmeli. API yanıtlarından gelen JSON'ları saklayabileceğiniz POJO'lar (Plain Old Java Object) içeren models paketi olmalı; özel View sınıflarınınızı, bildirimlerinizi, widget'larınızı vs bulunduran bir views paketi de olmalı. Adapter'lar birer gri maddedir. Veri ile View'lar arasında yaşar ve getView() metodu aracılığıyla bazı View'ları dışarı göndermeleri gerekir. View'lar ile bu kadar içli dışlı çalıştığından dolayı views paketinin altına bir de adapters alt paketi oluşturmalısınız. Bunları tamamen iyilik olsu diye söylüyoruz, unutmayın.

Bazı controller sınıfları uygulama geneli çalışır ve Android sistemine yakındır. Böyle sınıflar managers paketinin içinde durabilir. Çok amaçlı veri işleme sınıfları utils paketinde durabilir. Arkayüz (backend) ile etkileşimden sorumlu sınıflar da network paketinde durabilir.

Hepsini hesaba katarsak arkayüze en yakından kullanıcıya en yakın sınıfları şöyle sıralarız:

com.futurice.project
├─ network
├─ models
├─ managers
├─ utils
├─ fragments
└─ views
  ├─ adapters
  ├─ actionbar
  ├─ widgets
  └─ notifications

Resource'lar

İsimlendirme. Resource tiplerine isim verirken şu geleneği takip edin: tip_falanfilan.xml
Örnekler:: fragment_contact_details.xml, view_primary_button.xml, activity_main.xml.

Layout XML'lerinin organize edilmesi. Bir layout XML'ini nasıl biçimlendireceğinize karar veremiyorsanız şuradaki gelenekler işinize yarayabilir:

 • 4 boşlukla girintilenmek suretiyle, satır başına tek attribute yani öznitelik gelmeli
 • android:id her zaman ilk attribute olmalı
 • android:layout_**** attribute'leri üst sırada olmalı
 • style attribute'ü en altta olmalı
 • Etiket kapatıcı /> ifadesi, attribute sıralamayı ve eklemeyi kolaylaştırması için kendi satırında kalmalı
 • Hard coding şeklinde android:text kullanacağınıza, Android Studio'daki Designtime attribute denilen, sizi elle string değeri oluşturma zahmetinden koruyan özelliği kullanın. Veya hiçbir şekilde hard coding yapmayın, elle yeni bir string değeri oluşturup adını buraya verin.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  >

  <TextView
    android:id="@+id/name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:text="@string/name"
    style="@style/FancyText"
    />

  <include layout="@layout/reusable_part" />

</LinearLayout>

Artık genelin kabul ettiği bir kural olarak, diğer android:***** şeklindeki attribute'lerin stil XML'lerinde kalması gerektiği gibi android:layout_**** şeklindeki attribute'ler de layout XML'leri içinde tanımlanmalı. Bu kuralın bazı istisnaları var ama genelde iyi çalışıyor. Bu fikir görünümle ilgili tüm detayları (renkler, padding, yazı tipi) stil dosyaları içinde tutmaya devam ederken, layout ve içerikle ilgili attribute'leri de (konumlandırma, margin, boyutlandırma) layout dosyalarında tutmaya devam etmemiz gerektiğini söylüyor.

İstisna dediğimiz attribute'ler şunlar:

 • android:id açıkça layout dosyalarında olmalı
 • android:orientation attribute'ü anlaşılabileceği gibi LinearLayout olan layout dosyasında olmalı
 • android:text attribute'ü içeriği tanımladığı için layout dosyalarında olmalı
 • Bazen android:layout_width ve android:layout_height gibi attribute'ler genel bir stil tanımlaması için mantıklı gelebilir fakat bunlar öntanımlı olarak layout dosyalarında bulunmalıdır.

Stilleri kullanın. Stiller neredeyse her projede doğru düzgün kullanılmayı hak ediyor. Çünkü bir View'ın görünümü için oldukça sık tekrarlarla kullanılıyorlar. Sizin de uygulamanızda en azından çoğu metin olan içerikleriniz için genel bir stiliniz olmalı. Örneğin:

<style name="ContentText">
  <item name="android:textSize">@dimen/font_normal</item>
  <item name="android:textColor">@color/basic_black</item>
</style>

TextView'lara uygulayalım:

<TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/price"
  style="@style/ContentText"
  />

Muhtemelen aynı stile düğmelerde de ihtiyacınız olacak fakat henüz bunu yapmayın. Biraz aşağı gidin ve birbiriyle ilişkili ve tekrarlayan android:**** attribute'leri genel bir stilde gruplayın.

Büyük stil dosyalarını dosyalara ayırın Tek bir styles.xml dosyanız olmak zorunda değil. Android SDK supports other files out of the box, there is nothing magical about the name styles, what matters are the XML tags <style> inside the file. Hence you can have files styles.xml, styles_home.xml, styles_item_details.xml, styles_forms.xml. Unlike resource directory names which carry some meaning for the build system, filenames in res/values can be arbitrary.

colors.xml is a color palette. There should be nothing else in your colors.xml than just a mapping from a color name to an RGBA value. Do not use it to define RGBA values for different types of buttons.

Don't do this:

<resources>
  <color name="button_foreground">#FFFFFF</color>
  <color name="button_background">#2A91BD</color>
  <color name="comment_background_inactive">#5F5F5F</color>
  <color name="comment_background_active">#939393</color>
  <color name="comment_foreground">#FFFFFF</color>
  <color name="comment_foreground_important">#FF9D2F</color>
  ...
  <color name="comment_shadow">#323232</color>

You can easily start repeating RGBA values in this format, and that makes it complicated to change a basic color if needed. Also, those definitions are related to some context, like "button" or "comment", and should live in a button style, not in colors.xml.

Instead, do this:

<resources>

  <!-- grayscale -->
  <color name="white"   >#FFFFFF</color>
  <color name="gray_light">#DBDBDB</color>
  <color name="gray"   >#939393</color>
  <color name="gray_dark" >#5F5F5F</color>
  <color name="black"   >#323232</color>

  <!-- basic colors -->
  <color name="green">#27D34D</color>
  <color name="blue">#2A91BD</color>
  <color name="orange">#FF9D2F</color>
  <color name="red">#FF432F</color>

</resources>

Ask for this palette from the designer of the application. The names do not need to be color names as "green", "blue", etc. Names such as "brand_primary", "brand_secondary", "brand_negative" are totally acceptable as well. Formatting colors as such will make it easy to change or refactor colors, and also will make it explicit how many different colors are being used. Normally for a aesthetic UI, it is important to reduce the variety of colors being used.

Treat dimens.xml like colors.xml. You should also define a "palette" of typical spacing and font sizes, for basically the same purposes as for colors. A good example of a dimens file:

<resources>

  <!-- font sizes -->
  <dimen name="font_larger">22sp</dimen>
  <dimen name="font_large">18sp</dimen>
  <dimen name="font_normal">15sp</dimen>
  <dimen name="font_small">12sp</dimen>

  <!-- typical spacing between two views -->
  <dimen name="spacing_huge">40dp</dimen>
  <dimen name="spacing_large">24dp</dimen>
  <dimen name="spacing_normal">14dp</dimen>
  <dimen name="spacing_small">10dp</dimen>
  <dimen name="spacing_tiny">4dp</dimen>

  <!-- typical sizes of views -->
  <dimen name="button_height_tall">60dp</dimen>
  <dimen name="button_height_normal">40dp</dimen>
  <dimen name="button_height_short">32dp</dimen>

</resources>

You should use the spacing_**** dimensions for layouting, in margins and paddings, instead of hard-coded values, much like strings are normally treated. This will give a consistent look-and-feel, while making it easier to organize and change styles and layouts.

Avoid a deep hierarchy of views. Sometimes you might be tempted to just add yet another LinearLayout, to be able to accomplish an arrangement of views. This kind of situation may occur:

<LinearLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  >

  <RelativeLayout
    ...
    >

    <LinearLayout
      ...
      >

      <LinearLayout
        ...
        >

        <LinearLayout
          ...
          >
        </LinearLayout>

      </LinearLayout>

    </LinearLayout>

  </RelativeLayout>

</LinearLayout>

Even if you don't witness this explicitly in a layout file, it might end up happening if you are inflating (in Java) views into other views.

A couple of problems may occur. You might experience performance problems, because there are is a complex UI tree that the processor needs to handle. Another more serious issue is a possibility of StackOverflowError.

Therefore, try to keep your views hierarchy as flat as possible: learn how to use RelativeLayout, how to optimize your layouts and to use the <merge> tag.

Beware of problems related to WebViews. When you must display a web page, for instance for a news article, avoid doing client-side processing to clean the HTML, rather ask for a "pure" HTML from the backend programmers. WebViews can also leak memory when they keep a reference to their Activity, instead of being bound to the ApplicationContext. Avoid using a WebView for simple texts or buttons, prefer TextViews or Buttons.

Test frameworks

Android SDK's testing framework is still infant, specially regarding UI tests. Android Gradle currently implements a test task called connectedAndroidTest which runs JUnit tests that you created, using an extension of JUnit with helpers for Android. This means you will need to run tests connected to a device, or an emulator. Follow the official guide [1] [2] for testing.

Use Robolectric only for unit tests, not for views. It is a test framework seeking to provide tests "disconnected from device" for the sake of development speed, suitable specially for unit tests on models and view models. However, testing under Robolectric is inaccurate and incomplete regarding UI tests. You will have problems testing UI elements related to animations, dialogs, etc, and this will be complicated by the fact that you are "walking in the dark" (testing without seeing the screen being controlled).

Robotium makes writing UI tests easy. You do not need Robotium for running connected tests for UI cases, but it will probably be beneficial to you because of its many helpers to get and analyse views, and control the screen. Test cases will look as simple as:

solo.sendKey(Solo.MENU);
solo.clickOnText("More"); // searches for the first occurence of "More" and clicks on it
solo.clickOnText("Preferences");
solo.clickOnText("Edit File Extensions");
Assert.assertTrue(solo.searchText("rtf"));

Proguard configuration

ProGuard is normally used on Android projects to shrink and obfuscate the packaged code.

Whether you are using ProGuard or not depends on your project configuration. Usually you would configure gradle to use ProGuard when building a release apk.

buildTypes {
  debug {
    runProguard false
  }
  release {
    signingConfig signingConfigs.release
    runProguard true
    proguardFiles 'proguard-rules.pro'
  }
}

In order to determine which code has to be preserved and which code can be discarded or obfuscated, you have to specify one or more entry points to your code. These entry points are typically classes with main methods, applets, midlets, activities, etc. Android framework uses a default configuration which can be found from SDK_HOME/tools/proguard/proguard-android.txt. Custom project-specific proguard rules, as defined in my-project/app/proguard-rules.pro, will be appended to the default configuration.

A common problem related to ProGuard is to see the application crashing on startup with ClassNotFoundException or NoSuchFieldException or similar, even though the build command (i.e. assembleRelease) succeeded without warnings. This means one out of two things:

 1. ProGuard has removed the class, enum, method, field or annotation, considering it's not required.
 2. ProGuard has obfuscated (renamed) the class, enum or field name, but it's being used indirectly by its original name, i.e. through Java reflection.

Check app/build/outputs/proguard/release/usage.txt to see if the object in question has been removed. Check app/build/outputs/proguard/release/mapping.txt to see if the object in question has been obfuscated.

In order to prevent ProGuard from stripping away needed classes or class members, add a keep options to your proguard config:

-keep class com.futurice.project.MyClass { *; }

To prevent ProGuard from obfuscating classes or class members, add a keepnames:

-keepnames class com.futurice.project.MyClass { *; }

Check this template's ProGuard config for some examples. Read more at Proguard for examples.

Tip. Save the mapping.txt file for every release that you publish to your users. By retaining a copy of the mapping.txt file for each release build, you ensure that you can debug a problem if a user encounters a bug and submits an obfuscated stack trace.

Thanks to

Antti Lammi, Joni Karppinen, Peter Tackage, Timo Tuominen, Vera Izrailit, Vihtori Mäntylä, Mark Voit, Andre Medeiros, Paul Houghton and other Futurice developers for sharing their knowledge on Android development.

License

Futurice Oy Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)