Permalink
Browse files

Merge pull request #648 from OskarD/patch-1

Improved wording
  • Loading branch information...
2 parents 39ff533 + c1e72e7 commit f847396cf7b2394dbe466215ec8f32124706c03c @caouecs committed on GitHub Jan 9, 2017
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 src/sv/passwords.php
@@ -17,6 +17,6 @@
'reset' => 'Lösenordet har blivit återställt!',
'sent' => 'Lösenordspåminnelse skickad!',
'token' => 'Koden för lösenordsåterställning är ogiltig.',
- 'user' => 'Vi kan inte hitta en användare med den e-postadressen.',
+ 'user' => 'Det finns ingen användare med den e-postadressen.',
];

0 comments on commit f847396

Please sign in to comment.