System kontroli warunków wzrostu roślin
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Elektronika
STM32
README.md

README.md

TurboGrow

System kontroli warunków wzrostu i rozwoju roślin. Układ ma za zadanie w sposób ciągły monitorować stan środowiska w którym rozwija się roślina i reagować na wszelanie nieporządane zmiany