Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
52 lines (28 sloc) 1.84 KB

CardGate

CardGate module voor HostFact hosting versie 5.0.0+

Support

Deze plug-in is geschikt voor HostFact versie 5.0.0 of hoger

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate inloggegevens noodzakelijk.

Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal daar je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip de meest recente source code op je bureaublad.

 2. Upload de map klantenbeheer/betalen naar de map /htdocs/klantenbeheer/ van je webshop.

Configuratie

 1. Login op het admin gedeelte van je webshop.

 2. Kies Instellingen, Betaalmogelijkheden.

 3. Klik op de knop Betaalmethode Toevoegen en kies dan bij Soort Betaalmethode: Overige online betaalmethode.

 4. Kies dan bij Map Bestanden, cardgate.

 5. Vul de details in bij Algemeen en Instellingen voor de betaalmethode.

 6. Vul de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 7. De betaalmethoden die voor je geactiveerd zijn zullen automatisch in het betaalscherm van WeFact verschijnen.
  (Indien de instellingen correct zijn ingevuld.)

 8. Klik op Betaalmethode toevoegen om de instellingen op te slaan.

 9. Ga naar Mijn CardGate, kies Sites en selecteer de juiste site.

 10. Vul bij Technische koppeling de Callback URL in, bijvoorbeeld:
  http://mijnwebshop.com/klantenpaneel/betalen/cardgate/notify.php
  (Vervang http://mijnwebshop.com met de URL van je webshop)

 11. Zorg ervoor dat je na het testen de Mode omschakelt van Test Mode naar Live mode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.