Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (28 sloc) 1.77 KB

CardGate

CardGate module voor PrestaShop 1.6.x

Support

Deze module is geschikt voor PrestaShop versie 1.6.x .

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip de meest recente source code op je bureaublad.

 2. Plaats de inhoud van de root map via FTP in de modules map van je website.

 3. In je PrestaShop admin, ga naar de Modules tab en selecteer Geïnstalleerde Modules.

 4. Controleer het versienummer van de geïnstalleerde CardGate modules.

Configuratie

 1. Log in op het admin gedeelte van je PrestaShop.

 2. In het linkermenu, bij Modules, scroll naar beneden en kies Betaalmethodes en Gateways.

 3. Scroll naar de CardGate Bank algemeen module en kies Configureer.

 4. Vul de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 5. Klik nu op Opslaan.

 6. Kies bij Modules de CardGate betaalmethoden die je wenst te activeren en installeer ze.

 7. Ga naar Mijn CardGate, kies Sites en selecteer de juiste site.

 8. Vul bij Technische Koppeling de Callback URL in, bijvoorbeeld:
  http://mijnwebshop.com/modules/cardgate/response.php
  (Vervang http://mijnwebshop.com met de URL van je webshop.)

 9. Zorg ervoor dat je na het testen bij CardGate Bank algemeen de Configuratie omschakelt van
  Test Mode naar Live mode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.