Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
49 lines (26 sloc) 1.73 KB

CardGate

CardGate module voor PrestaShop 1.7+

Support

Deze module is geschikt voor PrestaShop versie 1.7.x .

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate RESTful gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal daar je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip de meest recente source code op je bureaublad.

 2. Plaats de inhoud van het zip bestand via FTP in de root map van je website.

 3. In je PrestaShop admin, ga naar de Modules tab en selecteer Geïnstalleerde Modules.

 4. Controleer het versienummer van de geïnstalleerde CardGate modules.

Configuratie

 1. Log in op het admin gedeelte van je PrestaShop.

 2. In het linkermenu, bij Modules, kies Modules & Services, en in het zoekvenster, zoek op CardGate.

 3. Installeer de CardGate Bank algemeen module en de CardGate betaalmodules die je wilt gaan gebruiken.

 4. Klik op geïnstalleerde modules, en klik op de Configure knop van de CardGate Bank Algemeen module.

 5. Vul de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 6. Vul de merchant ID en API key in zoals je die gekregen hebt van je CardGate Account manager.

 7. Vul eventueel extra betaalkosten in voor specifieke betaalmethodes.

 8. Klik nu op Opslaan.

 9. Zorg ervoor dat je na het testen bij de CardGate Bank algemeen module de Configuratie omschakelt van
  Test Mode naar Live mode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.

You can’t perform that action at this time.