Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (13 sloc) 600 Bytes

CardGate

CardGate module voor Umbraco

Support

Deze module is geschikt voor Umbraco.

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate RESTful gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal daar je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

  1. Installeer de package.xml zols iedere andere Umbraco module.

  2. Alle betaalmethoden kunnen geconfigureerd worden via de module zodra hij geïnstalleerd is.

Vereisten

Geen verdere vereisten.