Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
45 lines (24 sloc) 1.52 KB

CardGate

CardGate module voor ZenCart

Support

Deze plugin is geschikt voor ZenCart versies 1.3.7.1 tot en met 1.5.x.

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate inloggegevens noodzakelijk.

Ga a.u.b. naar Mijn CardGate en kopieer de site ID and hash key,
of vraag deze gegevens aan uw accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip de meest recente source code op je bureaublad.

 2. Upload de map cardgateplus en de map includes naar de root map van je webshop.

Configuratie

 1. Ga naar het admin gedeelte van je webshop.

 2. Selecteer Modules, Payment.

 3. Selecteer de CardGate module die je wenst te installeren en klik rechts op Install.

 4. Vul de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 5. Vul de standaard gateway taal in, bijvoorbeeld en voor Engels of nl voor Nederlands.

 6. Ga naar Mijn CardGate, kies Sites en selecteer de juiste site.

 7. Vul bij Technische koppeling de Callback URL in, bijvoorbeeld:
  http://mijnwebshop.com/cardgateplus/cgp_process.php
  (Vervang http://mijnwebshop.com met de URL van je webshop.)

 8. Zorg ervoor dat je na het testen omschakelt van Test mode naar Active mode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.