Teclyn Llafariaid Cymraeg
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
TRWYDDED
arddull.css
index.html
llafariaid.jpg
peiriant.js

README.md

Teclyn Llafariaid Cymraeg

Ap gwe i’r rhai ar y Rhyngrwyd sydd ddim yn cydnabod bodolaeth llafariaid Cymraeg.

Gosodiad

HTML + JS felly mae popeth yn rhedeg yn leol.