Permalink
Commits on Jul 22, 2012
 1. Bump (v0.3.1)

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 2. Fix syntax error in binary

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 3. Bump (v0.3.0)

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 4. Add license

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 5. Docs and fixes

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 6. Add help

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 7. Add buffet standalone server

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 8. Merge branch 'master' into server

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 9. Bump (v0.2.3)

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 10. Use async version of glob

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 11. Bump (v0.2.2)

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 12. Fix ENOENT race condition

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
 13. Built-in server started

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 22, 2012
Commits on Jul 21, 2012
 1. Fix example if run outside examples

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 21, 2012
 2. Move test to examples dir

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 21, 2012
 3. Bump (v0.2.1)

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 21, 2012
 4. Use glob.sync instead of diveSync

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 21, 2012
Commits on Jul 20, 2012
 1. Add x-powered-by

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 2. Bump (v0.2.0)

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 3. Edit readme

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 4. Add test for .-prefixed file

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 5. Fix test

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 6. Clean up after test

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 7. Implement better file watching

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 8. watcher in development

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 9. Refactor

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 10. Require node >= 0.6.0

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 11. Rename to "buffet"

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 12. Bump (v0.1.2)

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 13. Fix headers sent twice

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 14. Bump (v0.1.1);

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 15. Fix gzip

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 16. Add missing dep

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 17. Bump (v0.1.0)

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012
 18. Add file watch support

  Carlos Rodriguez
  Carlos Rodriguez committed Jul 20, 2012