Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (12 sloc) 1.16 KB

Javascript-labb

Förbered miljön så här innan du går vidare:

  1. Skaffa webbläsaren Google Chrome, om du inte redan har den (https://www.google.com/intl/sv/chrome/browser/). Chrome har ett fantastiskt bra utvecklarverktyg som kommer att hjälpa dig när du utvecklar för webben i allmänhet och JavaScript i synnerhet.

  2. Starta ett tomt fönster i Chrome.

  3. Vi börjar med att testa att konsollen i Chrome fungerar. Öppna konsollen med t.ex. ctrl-shift-J i Windows. Se bilden.

Chrome-tools-menu

Skriv så här i konsollen: console.log('hej')

Skriver den hej som resultat? Topp! Då är vi på gång!

chrome-console-test

Varför står det undefined under? Det är för att funktionen console.log inte returnerar något värde. Mer om funktioner längre fram.

Nu är det dags att köra igång med del 1!

Baserat på http://vaxjo.coderdojo.se/experiment/javascript-del-ett/