Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (16 sloc) 696 Bytes
layout title date categories
post
Moderne web udvikling - del 3
2013-10-11 19:00:33
webDevelopment
node.js
javascript

Sommetider siger en tegning mere end 1000 ord.

center

  1. indgående request bestående af task og callback funktion.
  2. V8 engine checker om der er tale om I/O request. Event loop er single threaded.
  3. hvis ja sendes request videre til libuv / thread pool.
  4. på et tidspunkt bliver backend / thread pool færdig med request og sender response/event med callback.
  5. når V8 næste gang har tid behandles response/callback og
  6. sendes tilbage til klient

Det opsummerer min nuværende forståelse af Node’s virkemåde.