Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (12 sloc) 811 Bytes
layout title date categories
post
Matematik er smukt
2013-11-17 15:48:30
matematik

Matematik er alle vegne i vores hverdag, men det er ikke noget vi går og tænker over. Men det er virkeligt flot illustreret i denne meget smukke video af Yann Pineill & Nicolas Lefaucheux.

Jeg er sikker på, at du efter at have set videoen er enig med Bertrand Russell.

"Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth, but supreme beauty — a beauty cold and austere, without the gorgeous trappings of painting or music."

— Bertrand Russell

<iframe src="//player.vimeo.com/video/77330591?byline=0&color=8e8ed6" width="100%" height="400" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>