Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (17 sloc) 1.43 KB
layout title date
post
Hvilke virksomheder i København bruger funktionelle sprog?
2013-11-20 18:29:00

Mødegruppe for F#unktionelle Københavnere holdt onsdag den 20. november 2013 sit første møde. Microsoft Danmark lagde lokaler til og Jesper Osgaard fra Microsoft holdt et kort oplæg om F# og Haskell, da disse sprog har en vis association med Microsoft Research.

Dernæst holdt Ramon Soto Mathiesen et oplæg om hvordan Delegate bruger F# i deres CRM løsninger. Og efterfølgende var der en kort introduktion til Scala af Joakim Ahnfelt-Rønne fra Zigzag.

Afslutningsvis var der en snak om, hvordan man får udbredt kendskabet til og brugen af funktionsprogrammering i Københavnerområdet.

Jeg vil her forsøge at samle en liste af virksomheder i København som allerede nu bruger funktionelle sprog. I første omgang bliver det en simpel liste med blot angivelse af virksomhed og programmeringssprog. På lidt længere sigt er det tanken at samle flere informationer og de enkelte virksomheders brug af

  • Edlund, F#
  • Delegate, F#
  • SimCorp, OCaml
  • TDC, Clojure
  • Issuu, Ocaml
  • Zigzag, Scala

Hvis du kender andre virksomheder, er du meget velkommen til enten at skrive en kommentar eller sende mig en email. Så skal jeg sørge for at holde listen opdateret.