Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11 lines (9 sloc) 495 Bytes
layout title date categories
post
MongoDB for Node.js developers kursusbevis
2013-12-17 21:33:03
noSql
mongodb
javascript
node.js

Så kom belønningen for MongoDB kurset som jeg tidligere har omtalt her på bloggen.

Kursusbeviset er i hus. Det fremgår ikke af beviset, hvad ens score var, men jeg fik 90 ud af 100 point, hvilket jeg er godt tilfreds med.