Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (12 sloc) 975 Bytes
layout title date categories
post
Grundlæggende livsforsikringsmatematik
2014-04-27 20:28:59
livsforsikringsMatematik
liv1

Der har været stille på bloggen et stykke tid. Jeg er startet på kurset Grundlæggende livsforsikringsmatematik også kendt som Liv1. Det er et andet års kursus på aktuarstudiet med følgende indhold:

Kursusindhold: Rentelære; betalingsstrømme; dødelighedsteori; oversigt over de vigtigste forsikringsformer; ækvivalensprincippet; prospektive reserver og differentialligninger for disse; omkostninger; generelle Markovkæder i livsforsikring med anvendelser på invaliditetsforsikring og flerlivsforsikringer; overskud og bonus.

Jeg har oprettet et GitHub projekt, hvor jeg tænker at have TeX filer for opgaverne. Derudover vil jeg også arbejde med at forbedre mine F# kundskaber ved samtidig at skrive kode til vise dele af pensum.

Det hele er work-in-progress.

You can’t perform that action at this time.