Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (20 sloc) 1.53 KB
layout title date categories
post
Manglende figurer i noterne til Liv1
2014-05-21 18:41:13
livsforsikringsMatematik
liv1

Pensum til kurset Grundlæggende livsforsikringsmatematik er noter skrevet af Ragnar Norberg som tidligere har været professor ved forsikringsmatematisk laboratorium under Københavns Universitet. Da jeg første gang læste i noterne (på min iPad) undrede det mig at alle figurerne var "tomme":

center

Jeg troede at det måske var et visningsproblem for PDF filen. Da jeg printede noterne viste det dog sig, at dette ikke var tilfældet. Der var heller ingen figurer i den udskrevne version. Til første forelæsning forklarede kursets nuværende underviser, professor Mogens Steffensen, at der var en pædagogisk forklaring på de manglende figurer. Ideen var at de studerende selv skulle udfylde figurerne for dermed at vise forståelse for pensum.

Min frihåndstegning er ikke verdens bedste, så i stedet for selv at tegne figurerne er her nogle figurer lavet med ggplot2. Det var også en god anledning til at genopfriske grundliggende R kundskaber.

center

center

center

center

center

center

Koden findes her.

Jeg vil løbende opdatere dette indlæg med flere figurer.

Opdatering, 25/5-14. Tilføjet figur 3.4 og 3.5.