Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11 lines (8 sloc) 1.15 KB
layout title date
post
Den Endelige Element Metode
2016-04-29 06:14:59

Jeg gennemgik for nylig en ældre ekstern harddisk for at se, om der var noget som skulle gemmes. Jeg fandt en elektronisk kopi af mit matematik speciale fra 1995 med titlen Den Endelige Element Metode om numerisk løsning af partielle differentialligninger. De originale LaTeX filer var på harddisken. Der er sket meget med LaTeX på 20 år, og filerne kunne ikke længere bygge med den nuværende LaTeX version. Heldigvis var det ikke særligt svært at foretage et par småjusteringer, så nu kan jeg igen kompilere end frisk version af specialet. PDF versionen findes her, og LaTeX filerne er nu på GitHub. layoutet er ikke 100 procent identisk med det originale format, men det er tæt på.

center

Kredit til I Zureks, CC BY-SA 3.0 for billedet.