Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11 lines (8 sloc) 1.31 KB
layout title date
post
Vind en bog
2017-05-19 16:42:37

Der har været stille på bloggen i et stykke tid. Nu prøver jeg at komme i gang igen. Siden sidst har jeg blandt andet brugt tid på at give feedback på bøgerne Type-Driven Development with Idris og Rx.NET in Action.

Jeg har tidligere skrevet om begge bøger [her]({% post_url 2016-06-01-equality-in-type-dependent-languages %}) og [her]({% post_url 2015-08-29-reactive-extensions-in-action %}). Hvis du gerne vil i gang med at skrive 'reactive' programmer i C#, så kunne Rx.NET in Action være et godt sted og starte. Er du derimod klar til at tage din viden om funktionel programmering til næste niveau, så er der masser af inspiration af hente i Type-Driven Development with Idris.

Som tak for min indsats med at give feedback på bøger har jeg modtaget et eksemplar af hver. Og dem vil jeg gerne give videre til mine læsere. Søndag den 28. maj trækker jeg lod om dem, så send mig email, hvis du vil være med i lodtrækningen. Husk at skrive hvilken bog du er interesseret i. De heldige vindere vil få direkte besked. Den eneste betingelse er, at jeg kun sender bøger til adresser i Danmark. Du finder min email under 'kontakt'.